"Ръцете горе" за премахване на телесното наказание

Институт по социални дейности и практики започна изпълнението на проект „Ръцете горе: насърчаване на ефективното премахване на телесното наказание над деца  (HandsUp - Promoting The Effective Elimination of Corporal Punishment Against Children), финансиран от Европейската комисия в партньорство с водещи организации от Португалия, Испания, Германия и Гърция. 

Основни цели на проекта са: подобряване на ефективното прилагане на законодателството в областта на телесното наказание над деца; насърчаване на положителни възпитателни практики сред родители и работещите в системата за закрила и повишаване на обществената информираност за необходимостта от изкореняване на телесното наказание над деца.

Дейностите са насочени към подобряване на капацитета на работещите с деца в системите на правосъдие, полиция и здравеопазване по отношение на правоприлагането срещу телесното наказание, правото на закрила на децата и последиците от телесното наказание; към насърчаване на позитивни възпитателни  практики и представяне на педагогически алтернативи на телесното наказание сред бъдещи родители и работещи в системата за закрила; насърчаване на по-задълбоченото познаване на позитивните родителски практики, алтернативите на телесното наказание и повишаването на информираността сред обществото за последиците от телесно наказание върху деца.