Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието

Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието

ИСДП е водеща организация на проект  “Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието”, който ще се реализира в партньорство с Association for Child and Family Empowerment "Ave Copiii" (Молдова), Social Services Agency (Латвия), First Children's Embassy in the World – Megjashi, (Македония), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil, (Румъния), Network of Organizations for Children of Serbia – MODS, (Сърбия),  The Association for a better world, (Словения) и BKTF Coalition (Албания). Проектът се реализира с финансирането на Фондация Оук за периода 2016 - 2021 г.

Основни цели на проекта

  • изграждане на транснационални и местни мрежи за въвеждане на системен подход за  превенция на насилието и защита на децата от всички форми на насилие, включително и сексуално посегателство. В мрежите участват не само професионалисти от системите за закрила, но и от универсалните услуги - образование и здравеопазване, както деца и родители от страните. Създаването на функциониращи мрежи ще доведе до устойчива промяна на нагласите и дългосрочна ангажираност на всички участници.
  • Изграждане на капацитет на професионалистите за обучение, супервизия и практическо приложение на модела за превенция на насилието.
  • Асистиране на юноши за идентифициране на компетентностите им и ресурси  срещу насилие и неуспехи.