ЕДИННА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕЦАТА ПО ПРОЕКТ "ДЕЦАТА НА ФОКУС В РЕФОРМАТА ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА"

ЕДИННА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕЦАТА ПО ПРОЕКТ

ИСДП има честта и удоволствието да представи на Вашето внимание Единна методология за оценка на най-добрия интерес на децата. Методологията е насочена към съдии, адвокати и медиатори и представя способи за обследване и оценка на най-добрия интерес на децата при родителските конфликти. Част от разработката е и унифициран модел за интервюиране на деца, като част от процеса на решаване на родителските спорове.

 

ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ИЗГОТВЕН ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0063-С01 „ДЕЦАТА НА ФОКУС В РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“,

ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“