Етичен кодекс

Етичен кодекс

Настоящият документ и проект на етичен кодекс е базиран на анализ, на съществуващите нормативни документи, уреждащи професионалната етика за работещите в сферата на правораздаването, правоохранителните структури, здравеопазването и социалната закрила и услуги за деца. Направен е преглед на етичните кодекси, които са задължителни в работата на държавните служители в Министерство на вътрешните работа, на лекарите, Кодекса за етично поведение на магистратите, на работещите с деца според изискванията на Държавна агенция за закрила на детето.

За целите на настоящия анализ са изведени следните критерии, по които е направен контент анализ на изброените документи:

1) обхват на кодекса – тук се проучва сферата, в която се прилага: социална, здравна, правосъдие, образование и т.н., както и професионалистите, към които е насочен;

2) целта на кодекса – какво иска да регулира;

3) водещи принципи, които поставя в основата на професионалната етика и морално поведение;

4) наличие на специални норми за поведение към децата като цяло – тези норми дали отчитат и признават необходимостта от адаптиран подход към децата, съобразен с детското развитие;

5) наличие на специални норми за поведение към деца, пострадали от престъпления – тези норми дали отчитат и признават необходимостта от прилагането на специално знание и умение, както и отношение към пострадалото от престъпление дете;

6) посочени ли са в кодекса задължения и последици при неизпълнението му.;

7) има ли ясни механизми, отбелязани в документа, за прилагането му в практиката и чия е отговорността за запознаване с документа и за повишаване на компетентността на работещите.

 

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова
д-р Надя Стойкова
д-р Надя Стойкова
гл.ас. д-р Ирина Кръстева
гл.ас. д-р Ирина Кръстева
д-р Илина Брайнова
д-р Илина Брайнова