Индивидуална оценка на потребностите на деца, жертви или свидетели на престъпление

Индивидуална оценка на потребностите на деца, жертви или свидетели на престъпление

Настоящите доклади са изготвени в рамките на проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето” и описват ситуацията по отношение на деца, жертви или свидетели на престъпления, в 6 европейски страни: България, Франция, Италия, Румъния, Финландия, Северна Ирландия. Изследването е проведено в периода юни 2014 – март 2015 година във връзка с предстоящото транспониране на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.