Интегриран подход за справедливо правосъдие в най-добрия интерес на детето, жертва или свидетел на престъпление

Интегриран подход за справедливо правосъдие в най-добрия интерес на детето, жертва или свидетел на престъпление

Настоящият наръчник се основава на правата на детето и неговия най-добър интерес. Той възприема като водеща идеята за адаптиране на правосъдието към нуждите на детето, жертва на престъпление и интегриране на всички интервенции, около защитата и подкрепата му.

Наръчникът се разработва и в резултат от опита и изследванията на Институт по социални дейности и практики (България), A.p.s. Il fiore del deserto (Италия), La Voix de l’Enfant (Франция), Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) (Румъния), Международната обсерватория за младежко правосъдие (Белгия), Българската педиатрична асоциация, както и партньори от Държавната агенция за закрила на детето (България), Министерство на правосъдието на Република България и Прокуратурата на Република България по проект „Чуй-детето – става ли правосъдието дружелюбно към детето“, финансиран от Програма Криминално правосъдие на ЕК. Моделът на оценка заложен в него ще се пилотира в България.

Наръчникът е разработен на основата на опита на ИСДП в разработване на методически помагала – насоки, ръководства, рамки за оценка на деца, опит, който е натрупан в период от близо петнадесет години предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск, включително деца, жертви на насилие и неглижиране. Наръчникът се основава и на опита на организацията за въвеждане на щадящи процедури за участие на деца, жертви или свидетели на престъпления в правни процедури в България от 2007 г. до днес.

Наръчникът се базира и на проучванията, изследванията и разработването на методически материали, програми за обучение на мултидсциплинарни екипи за въвеждане на правосъдие дружелюбно към детето на ИСДП в партньорство с Фондация „Ничии деца“, от Полша, Center Against Abuse „Dardedze” от Латвия, Child Support Center от Литва, National Center for Child Abuse Prevention, Молдова и Child Well-Being Fund, Украйна.

Наръчникът отчита и изложеното в 9th Forum on the rights of the child – Coordination and cooperation in integrated child protection systems, организиран от Дирекция Правосъдие на ЕК.

Целта на наръчника е да подкрепи професионалистите от системите за правосъдие, закрила, подкрепа и възстановяване в страните от ЕС за въвеждането на оценка на дете, жертва на престъпление, според изискванията на Директива 2012/29/ЕС, като напълно приема принципите и съображенията, както и изискванията, залегнали в Директивата.

Наръчникът отразява разбирането на екипа на проекта за въвеждане на индивидуална оценка, която да гарантира интегриран мултиниституционален подход, обединяващ мерки и дейности в защита на най-добрия интерес на детето и в интерес на правосъдието.

Наръчникът съдържа:

  • представяне на философията на Директивата в контекста на правата на детето и на принципите на правосъдие, адаптирано към нуждите му;
  • анализ на ситуацията в шест страни от ЕС по отношение на използване на индивидуална оценка на дете, жертва или свидетел на престъпление;
  • методика за индивидуална оценка на дете, насочена към професионалисти от системите за закрила, правосъдие и рехабилитация.
  • добри практики от шест страни за интервенция и подкрепа на жертви на престъпления
  • препоръки за прилагане на междуинституционален и мултидисциплинарен подход за защита на жертвите на престъпление в Италия, Франция, България и Румъния.

                                                                                                         проф. НЕЛИ ПЕТРОВА-ДИМИТРОВА, Институт по социални дейности и практики, преподавател в СУ „Свети Климент Охридски“

----

Наръчникът е достъпен на 5 езика - български, френски, английски, румънски и италиански (публикувани под статията) и се предоставя с мултимедия, представяща практики в приятелско за децата правосъдие в три страни - България, Франция и Италия. 

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип