Методическо ръководство за обучение на пробационни служители

Методическо ръководство за обучение на пробационни служители

Въпросът за утвърждаване на политики за прилагане на затвора като последна възможност е дискусионен не само в страните от Европейския съюз, но и в България. В този контекст, в българската наказателно-изпълнителна практика пробацията намира все по-широко приложение. Това, от своя страна поставя сериозни изисквания пред институцията по отношение на ресурса и за ефективното управление на правонарушителите. Разсъждавайки в тази плоскост е важно да се подчертае значението на човешкия ресурс като фактор, оказващ най-могъщо въздействие за изпълнението на мисията и ценностите на организацията. Той е факторът, допринасящ най-сериозно за гарантиране на стабилитет и устойчивост на постигнатите резултати, както и сътрудничество, основано на доверие с всички заинтересовани страни и обществото.

Всички тези предизвикателства отварят широко поле за дискусия както за ролята на пробацията в системата за изпълнение на наказанията, така и за ролята, подготовката и мотивацията на персонала в системата. Отговор на голяма част от изложените предизвикателства представят авторите на настоящия „Наръчник за обучители на пробационни служители”, разработен от Сдружение
„Институт по социални дейности и практики”. Важно е да подчертая, че част от материалите представени в наръчника се основават на изследвания направени от експерти на Института в периода на изпълнение на проект „Повишаване компетентности на на пробационните служители”, финансиран по Норвежкия финансов механизъм и представляват добър ориентир в работата с правонарушителите и обучението на персонала.

Наръчникът е разработен за ползване от професионалистите в областта на изпълнение на наказания в общността и има практическа насоченост. Авторите му си поставят като задача да представят различни постановки, свързани с проблематиката в четири раздела, като представените материали засягат теоретико-приложни и изследователски проблеми в областта на обучението на служителите, изпълнението на алтернативни наказания, санкции и мерки и работата по индивидуализиране на наказанието.

В първия раздел на наръчника е представен доклад, посветен на оценката на професионалните компетентности на персонала в пробацията, през различни гледни точки от ключовите участници в полето на пробацията – правонарушители, ръководители на пробационната служба и пробационни инспектори. В него чрез обобщен анализ на практиката и профила на компетентности в страни от Европа и САЩ е направено представяне на съответствието между реалните компетенции на пробационните служители и тези от профила, очертан от международното проучване.

Във втория раздел на наръчника са включени материали в подкрепа на професионалистите в областта на правно-историческия контекст на развитие на наказанията свързани с нелишаване от свобода. Направен е обзорен преглед на тенденциите за развитие на пробацията като алтернатива на лишаването от свобода, ключовите международни актове в областта на пробацията, приложението на европейските стандарти, както и практиките по признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения за налагане и изпълнение на пробационни мерки. Разгледан е и корекционният й аспект както и прилагането на иновативни подходи като електронното наблюдение.

Материалите в помощ на обучението на пробационните служители по индивидуализиране на изпълнението на пробационните мерки, включени в третия раздел от наръчника, предлагат широк спектър от информация и техники за работа с правонарушителите, което неминуемо кореспондира с ефективността на работата и засилване доверието в институцията.

Четвъртият раздел, съдържа набор от материали в помощ на професионалисти в областта на груповата работа с правонарушители. Включените материали представят информация по базисни въпроси, свързани с успешната практика по прилагането им, както и информация за обогатяване на уменията за наблюдение на груповия процес и техники за интерактивно обучение.

Представям на читателя този наръчник с надеждата, че той ще бъде полезен на всички професионалисти, които желаят да обогатят знанията и уменията си за работа с лица, изтърпяващи наказание пробация и ще бъде един пътеводител за тях в процеса на продължаващото развитие на професионалните им компетентности.

 

Валентина Караганова, началник на отдел СДВРП при Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията”
 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип