Методическо ръководство за прилагане на инструмента "Към самостоятелен живот - пътеки"

Методическо ръководство за прилагане на инструмента

Методическо ръководство за прилагане на инструмента "Към самостоятелен живот - пътеки"

Материалите са изготвени от екип на Институт по социални дейности и практики,
България
Автори:
проф. Нели Петрова-Димитрова (обща редакция, методи)
Звездица Ковачева (методи, адаптация на Scottish Executive Pathways)*
Петя Димитрова (адаптация на Scottish Executive Pathways)*

Съдържание
Въведение
Дефиниции
Основни принципи за разработване на инструмента
„Към самостоятелен живот – Пътеки“ 
Раздел I
Указания за използване на инструмента „Към самостоятелен живот –
Пътеки“
1.1. Предназначение на инструмента „Към самостоятелен живот -
Пътеки“
1.2. Структура и съдържание на инструмента „Към самостоятелен
живот – Пътеки“
1.3. Кога да започнем да използваме инструмента „Към самостоятелен
живот – Пътеки“?
1.4. Ключови фактори за стартиране на процеса на планиране
1.5. Модел на цикличност
1.6. Първоначално споразумение 
Раздел II
Механизъм и процес на разработване на инструмента
„Към самостоятелен живот – Пътеки“
2.1. Указания за попълване на Обща информация 
2.2. Указания за работа в секциите „Моите възгледи „Към самостоятелен
живот“, „Моята оценка „Към самостоятелен живот“ и „Моят план „Към
самостоятелен живот“
2.3. Указания за преглед на напредъка на плана
Раздел III
Методи на изследване, оценяване и планиране, които могат да
се ползват при разработване на инструмента „Към самостоятелен
живот – Пътеки“
3.1. Методи за проучване и представяне на възгледите на младия
човек
3.2. Методи за оценяване и планиране
3.3. Теоретични опори в помощ на оценката и планирането
Инструмент „Към самостоятелен живот – Пътеки“


Методическото ръководство за прилагане на инструмента „Към самостоятелен живот – Пътеки“ има за цел да подпомогне професионалистите, въвлечени в подкрепата
и придружаването на млади хора на възраст 15-24 години, настанени в алтернативна грижа в процеса на подготовка за напускане, напускане на грижата и планиране
на бъдещето.
То предоставя подробно указание кой, кога и как следва да подкрепи младия човек,
докато планира бъдещето му.
Процесът на планиране се основава на нашето разбиране, че младите хора трябва
да бъдат овластени да обмислят и да решават своето собствено бъдеще, както и да
получат необходимата подкрепа. Подходите за участие и устойчивост са дълбоко
интегрирани в процеса на планиране.
Методическото ръководство за инструмента „Към самостоятелен живот – Пътеки“ е
проектирано така, че да се използва от служители на социалните служби (социални
работници, психолози или други съответни професионалисти), които са в доверителна връзка с младежа, който се готви за напускане. Може да се прилага както за млади хора в резидентна грижа, така и за младежи, настанени в приемна или при близки
и роднини.
Инструментът „Към самостоятелен живот – Пътеки“ се основава на практическото
ръководството на SOS Детски селища „Подгответе се за напускане на грижи“ и на
материалите на Scottish Executive „Pathways“ и „Pathways Handbook“.

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова
ИСДП  и екип
ИСДП и екип