„ПОДБОР, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБАЦИОННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРОБАЦИОННИ СЛУЖБИ В БЪЛГАРИЯ”

„ПОДБОР, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБАЦИОННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРОБАЦИОННИ СЛУЖБИ В БЪЛГАРИЯ”

Пробацията представлява система от мерки за въздействие върху правонарушителите, които се прилагат извън местата за лишаване от свобода. Тя е въведена за пръв път със закон през 1907 година във Великобритания. Днес се прилага в много страни, под различна форма и с различни мерки. ИСДП участва в изпълнението на проект "Повишаване на компетенциите на пробационните служители", съвместно с фондация С.Е.Г.А. и в тясно сътрудничество с Министерство на Правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” и областните служби „Изпълнение на наказанието”. 

От направеното проучване, описано в доклада „ПОДБОР,  КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРОБАЦИОННИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРОБАЦИОННИ СЛУЖБИ В БЪЛГАРИЯ” могат да бъдат идентифицирани следните базови компетенции за работа с непълнолетни правонарушители:

 • Насърчаване на умения за мислене и вземане на адекватни решения;
 • формиране на специални социални умения: като умения за успешно взаимодействие с околните;
 • т.е. умения за общуване, умения за съблюдаване на адекватно поведение, готовност за оказване и получаване на социална подкрепа;
 • Окуражаване на младите правонарушители да мислят за бъдещето;
 • подпомагане правонарушителя да планира правилно свободното време и в по-общ план своето бъдеще;
 • окуражаване на младежите да водят разговор и да разкажат за своята болка и страдания, емоции и потребности;
 • съдействие за осъзнаване значението на общуването, като основа на ефективните взаимоотношения;
 • подпомагане приемане и осъзнаване чувствата на другите;
 • помощ за осъзнаване влиянието на предразсъдъците;
 • стимулиране изграждането на умения за използване на собствените ресурси и на ресурсите на социалната среда;
 • насърчаването им да поемат отговорност за своето поведение.

„Изграждането на социални умения у непълнолетните правонарушители е грижа, както на семейството, училището, на различните институции  и неправителствени организации, които се занимават с възпитателна, превъзпитателна и корекционна дейност, така и на обществото, като цяло. При налагане на наказание „пробация” на непълнолетни правонарушители изграждането на социални умения става задължителен и неотменен елемент от ежедневната работа на пробационните служители.”[1]

Безспорен е приносът на пробационния служител за подпомагане на правонарушителя да осъзнае извършеното и поемането на  отговорност за собственото си поведение, което допринася за позитивна промяна в социалните им знания, умения и компетенции за справяне с различни житейски ситуации.

 

[1] Изграждане на социални умения от непълнолетни  правонарушители с наложено наказание пробация, Живка Военкинова

Целия доклад по може да изтеглите тук: