Подготовка за напускане на алтернативна грижа - част А

Подготовка за напускане на алтернативна грижа - част А

Подготовка за напускане на алтернативна грижа - част А

АВТОРИ:
проф. Нели Петрова-Димитрова (обща редакция)
Даринка Янкова, методическа подкрепа
Петя Димитрова (предговор, контекст, как да използваме наръчника, обучителни
цели, обучителни методи, оценк)
Звездица Ковачева (обучителни методи)
Материалите са изготвени от екип на Институт по социални дейности и практики,
България

Съдържание
Предговор
Контекст 
Структура на наръчника 
Как да използваме наръчника 
Обучителни цели
Обучителни методи
Каква е ролята на фасилитатора? 
Каква е ролята на обучаемите?
Интерактивни методи за групова работа 
Роли в групите
Подготовка за провеждане на сесия
Общи принципи
Провеждане на обучителна сесия/уъркшоп 
Използвани ресурси
Структура на обучението 
Подробно описание на сесиите 
Ден 1
Сесия 1: Въведение, добре дошли и Стандартите
на Северна Ирландия 
Сесия 2: Практически насоки на SOS Детски селища International 
Сесия 3: Пътеки
Ден 2
Сесия 1: Какво е автономията? 
Сесия 2: Какви умения са нужни за автономност?
Сесия 3: Разработване на сесия. Рефлексия 
Ден 3 
Сесия 1: Добре дошли отново. Кратък разговор
за предишния обучителен ден. Групова работа. 
Сесия 2: Упражняване 
Сесия 3: Упражняване (продължава от предишната сесия) 
Ден 4
Добре дошли отново
Сесия 2: Проактивност 
Сесия 3: Оценка на обучението и гражданско образование
Оценка 
Приложения 
Приложение 1: Оценка след обучението 
Приложение 2: Въпросник за оценка 3 месеца след края
на обучението
Библиография


Този наръчник е насочен към подкрепа на професионалисти, които работят с деца в алтернативни грижи и ги подготвят за независим живот, както и към професионалисти, които биха искали да водят обучения на професионалисти за подготовка на
младежи за напускане.
Наръчникът е разработено в рамките на финансирания от ЕС проект „Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)“.
Наръчникът представя основното съдържание на обучителна програма за подготовка за независим живот на младежи, които са в алтернативна грижа, включително коментарите и отзивите от оценката на полотните обучения по тази програма. Наръчникът не се фокусира върху конкретни процедури и разпоредби, тъй като те зависят от вече установеното във всяка държава законодателство. Ето защо, наръчникът дава практически инструменти как да се изградят определени умения и нагласи
и да се дадат определени знания на младежите, които напускат грижи.
Съдържанието на този наръчник се основава на вече разработени ресурси като „Стандарти за напускане на грижи” на Северна Ирландия, „Наръчник за обучение за
специалисти по грижи, работещи с деца в алтернативна грижа“ от SOS Villageges, програма „Чадър” , представена от Del Valle e Fuertes (2000) e Del Valle e Garcia Quintanal (2006) и ги допълва с разработване на инструментариум за планиране на напускане на грижа „Пътеки”, и още три теми, свързани с насърчаване на автономията, образование за гражданство и проактивност, разработени от колектив на Институт по социални дейности и практики, България.
Програмата за обучение е предназначена за група до 15 обучаеми - професионалисти, които работят с деца в алтернативни грижи.

Първоначално програмата беше пилотирана в три държави, част от проект „Заедно след алтернативна грижа” – България, Хърватска и Португалия. Обучаващите се в пилотните обучения в България
бяха представители на областните екипи по приемна грижа, които оказват подкрепа на приемните родители. След пилотирането, програмата бе обогатена със специален модул за фасилитиране, така че в края наръчникът да може да се използва като ресурс за обучение на обучители, които да обучават социални работници, психолози, социални педагози и др.


Този курс за обучение е структуриран в 12 сесии, които в идеалния случай трябва да
се провеждат в продължение на 20 часа | 2 седмици | 2 дни седмично | 5 часа на ден.
Основното предположение е, че професионалистите са компетентни в своите задачи
и затова наръчникът предоставя технически, подкрепящи и практически инструменти за работа с младежи, на които предстои да напуснат грижа.

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова
ИСДП  и екип
ИСДП и екип
Даринка Янкова
Даринка Янкова
Петя  Димитрова
Петя Димитрова
Звездица  Ковачева
Звездица Ковачева