Подготовка за напускане на алтернативна грижа - част Б

Подготовка за напускане на алтернативна грижа - част Б

Подготовка за напускане на алтернативна грижа - част Б

АВТОРИ:
проф. Нели Петрова-Димитрова (обща редакция)
Даринка Янкова, методическа подкрепа
Д-р Надя Стойкова, (проактивност)
Звездица Ковачева (автономност, адаптация на Scottish Executive Pathways)
Петя Димитрова (гражданско образование, адаптация на Scottish Executive Pathways)
Материалите са изготвени от екип на Институт по социални дейности и практики,
България

Съдържание
Увод 5
Съществуващи стандарти 6
Адаптация на „Пътеките“ 7
„Към самостоятелен живот“ – обща информация 10
Семейство и приятели 11
Здраве 24
Образование и работа 38
Жилище 50
Бюджет 62
Права и правни въпроси 75
Личностно развитие 85
Практически умения 98
Моето „Към самостоятелен живот“ резюме 110
Преглед на плановете 111
Автономия 113
Гражданско образование 138
Проактивност 160
Приложения 194
Приложение 1: Бинго за правата на човека 195
Приложение 2: A4 снимки 196
Приложение 3: Статии в медиите 198
Приложение 4: Казуси 205
Приложение 5: Презентация 206
Приложение 6: Структура на параграф с 11 изречения. 207
Приложение 7: Картина 1 208
Приложение 8: Картина 2 209
Приложение 9: Картина 3 210
Приложение 10: Емоции: 211
Приложение 11: Теоретически аспекти на резилианса 215
Приложение 12: Човекът, в търсена на смисъл 224
Приложение 13: Писмо 226
Приложение 14: Примери 227
Приложение 15: Бланка за планиране 233
Приложение 16: Моята къща 234
Библиография 

Увод
Този наръчник е насочен към подкрепа на професионалисти, които работят с деца
в алтернативни грижи и ги подготвят за независим живот, както и към професионалисти, които биха искали да водят обучения на професионалисти за подготовка на младежи за напускане.
Наръчникът е разработено в рамките на финансирания от ЕС проект „Заедно след алтернативна грижа (OUTogether)“.
Наръчникът представя основното съдържание на обучителна програма за подготовка за независим живот на младежи, които са в алтернативна грижа, включително коментарите и отзивите от оценката на полотните обучения по тази програма. Наръчникът не се фокусира върху конкретни процедури и разпоредби, тъй като те зависят от вече установеното във всяка държава законодателство. Ето защо, наръчникът дава практически инструменти как да се изградят определени умения и нагласи и да се дадат определени знания на младежите, които напускат грижи.
Съдържанието на този наръчник се основава на вече разработени ресурси като „Стандарти за напускане на грижи“ на Северна Ирландия, „Наръчник за обучение за специалисти по грижи, работещи с деца в алтернативна грижа“ от SOS Villageges, програма „Чадър“ , представена от Del Valle e Fuertes (2000) e Del Valle e Garcia Quintanal
(2006) и ги допълва с разработване на инструментариум за планиране на напускане на грижа „Пътеки“, и още три теми, свързани с насърчаване на автономията, образование за гражданство и проактивност, разработени от колектив на Институт по социални дейности и практики, България.
Наръчникът е разделен на две отделни части – А и Б. Част А от наръчника е общо описание на сесиите, които се провеждат от професионален обучаващ на бъдещи обучители. Част Б, от друга страна, се състои от практически инструменти, които да се използват от професионалисти, които работят директно с напускащите грижи младежи.
Бенефициенти на наръчника са напускащите грижи млади хора. Посредниците са професионалистите, които работят с тях. Затова наръчникът съдържа конкретни
практически инструменти за професионалисти за работа с млади хора.
Част Б е съдържателната част, материалният ресурс за директна работа с деца, напускащи грижи, докато част А и сесиите в част А са структурата на обучението на обучители. Обучителят трябва да бъде добре запознат с цялото ръководство, а също и с всички допълнителни ресурси, за които се споменава.

Автори


проф. Нели Петрова
проф. Нели Петрова
д-р Надя Стойкова
д-р Надя Стойкова
ИСДП  и екип
ИСДП и екип
Даринка Янкова
Даринка Янкова
Петя  Димитрова
Петя Димитрова
Звездица  Ковачева
Звездица Ковачева