Преглед и анализ на ситуацията на децата жертви или свидетели на престъпления | национални доклади

Преглед и анализ на ситуацията на децата жертви или свидетели на престъпления | национални доклади

Докладите правят преглед и анализ на ситуацията на децата жертви или свидетели на престъпления, които участват в правни процедури във връзка с изискванията на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления в четири страни - България, Холандия, Италия и Румъния.

Направени са в рамките на проект „Чуй детето – става ли правосъдието дружелюбно към децата”, финансиран от Програма „Криминално правосъдие” на ЕК. Проектът се реализира от ИСДП, в партньорство с Българска Педиатрична Асоциация, Прокуратура на Република България, Министерство на Правосъдието, Държавна Агенция за закрила на детето в България, както и партньори от Румъния, Италия и Франция, също и в партньорство с Международната Обсерватория за Младежко Правосъдие (Белгия).