Програма По-добре да поговорим

Програма По-добре да поговорим

Тази програма е предназначена за ученици в начална степен на образование (2-4 клас/ 5-7 клас), с цел да бъдат повишени някои социални умения, придобиване на нови такива, както и превенция  на  проблемно поведение, разпознаване и справяне с агресивни прояви.

В програмата има задачи и игри, които са допълнителни за малката група ученици на възраст 8-11 години. Тези материали са дадени допълнително. В голямата група могат да се използват същите материали според преценката на водещия.

Програмата  е организирана по начин, по който чрез игри, влизане в роли, дискусия върху казуси в малки групи, споделяне на емоции ще позволи на децата да преживеят, отрепетират и научават нови поведения, ще им помогне да разпознават и назовават неприемливо поведение, преживяно насилие и да говорят за това. Времетраенето на една групова сесия ще е час и половина.

Групата за споделяне ще отвори пространство, където децата ще бъдат провокирани, стимулирани, позитивирани и подкрепяни да отработят натрупани емоции, да подредят, назоват и разпознаят досегашния си опит, като имат възможност да изработят позитивни модели за реакция и справяне в рискови моменти, свързани с насилие в техните отношения с децата и възрастните около тях и особено в училищна среда.

 

Основни цели на програмата

  • Програмата цели да повиши уменията на децата да разпознават физическо, сексуално и емоционално насилие и тормоз между връстници и между дете – възрастен. 
  • Да се повиши тяхната компетентност в междуличностните отношения в посока умения за разпознаване на разликата между доверие, обида, обич, гняв, агресия и т.н.да разпознават видове насилие, да овладяват предизвикателното поведение, да правят разлика между „добро” и „лошо докосване”, като част от сексуалното насилие.

Автори


д-р Надя Стойкова
д-р Надя Стойкова