Програма за работа с родители, извършили насилие над децата си

Програма за работа с родители, извършили насилие над децата си

Проблемът с насилието в семейството и по-специално насилието от страна на родителите към децата все повече придобива обществена значимост, което се дължи на макар и бавното подобряване на сигнализирането. То е свързано с наличието на промяна, макар и недостатъчно интензивна към възпитанието на децата в семейството, разбирано като отношение на любов, доверие, подкрепа на
детето, умело поставяне на граници с уважение и зачитане на неговото достйнство.

За съжаление в традиционната култура все още господства разбирането за възпитанието като послушание и за постигане на това послушание с всякакви средства. Насилието намира много благоприятна среда в такова разбиране и в действителност присъства в много по-голяма степен в семейните отношения, отколкото статистиката показва.

Традиционно помощта е ориентирана към пострадалите от насилието и за тях се предвиждат различни психо-социални, здравни и психо-терапевтични услуги, дейности, програми.

Извършителите на насилие обичайно не са обект на извън наказателни мерки и процедури. Настоящата програма се основава на разбирането, че родителите, които извършват насилие често са били жертва на такова отношение в своето детство и не са успели да се справят с травмата от това. Смятаме също, че наказанието към тях не играе достатъчна роля за мотивиране на промяна, нещо повече може да задълбочи проблема.

Идеята на програмата е разбирането за промяна на насилственото поведение чрез подкрепа на осмислянето му и търсене на други варианти за справяне с трудни ситуации. В този смисъл програмата стъпва на преживяванията на
участниците и едновремнно с това е насочена към социално учене.

В програмата могат да участват семейни двойки или само един от родителите.
Няма изисквания за пол, възраст, социален статус.

Цели на програмата:

  • Целта на програмата е да се преодолее социалната изолация, в която се намират семействата, в които има насилие.
  • С програмата се стремим да подобрим способностите за обмяна и комуникация на участниците, които делят една и съща реалност, като се разпознават в това, което другите споделят, наблюдават и анализират общите им проблеми в ролята на родители.
  • Настоящата програма е ориентирана към такъв тип родители, които не умеят да контролират поведението си поради неумението им да решават проблеми.
  • Една от целите на програмата е промяна в мисленето на родителите извършили насилие над децата си. Програмата предоставя на участниците основни умения за решаване на проблеми. Както всички нас и насилниците могат да си създадат главоболия, като не спрат и не помислят, преди да направят нещо, като обвиняват децата си за проблемите си и като не обмислят възможните последствия и алтернативни решения. Тя обаче не е предназначена да даде решение за спиране на насилието, а просто дава основа, на базата на която
  • родителите ще могат да усвоят други нови умения.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип