Promise 2 - описание на проекта

Promise 2 - описание на проекта

Институт по социални дейности и практики участва в международен проект ПРОМИС 2 (2017-2019), в който няколко държави в Европа засилват мултидисциплинарното и междуведомственото си сътрудничество, за да гарантират, че децата-жертви и свидетели на насилие имат достъп до услугата  „Барнахус” и могат да се възползват от адаптиран за деца, професионален и ефективен отговор в безопасна среда. Правата на детето да бъде защитено, подкрепено и да бъде чуто, без да е изложено на риск от повторно травмиране, са от основно значение за „Барнахус”.

ПРОМИС 2 насърчава напредъка на национално равнище в няколко европейски страни. Той има за цел да гарантира ангажираност на ключови органи, като улеснява диалога между различни заинтересовани лица в националните стратегически кръгли маси, както и разработва планове и пътни карти, междуведомствени споразумения и рамки. Освен това той има за цел да допринесе за изграждането на компетентни и ангажирани служители, включително професионалисти от правоприлагащите, съдебните, медицинските и психиатричните здравни кадри, психолози и социалните работници.

Прикачени файлове