ПРОТОКОЛ за междуинституционално взаимодействие при случаи на престъпление над деца

ПРОТОКОЛ за междуинституционално взаимодействие при случаи  на престъпление над деца

При изготвянето на настоящия Протокол за взаимодействие в случаите на престъпление над малолетни и непълнолетни лица се взе предвид, че свидетелските показания на детето са основно предизвикателство в процедурите на много държави, поради което от изключително значение е да се приемат вътрешни правила за взаимодействие. Последните трябва да гарантират и защитават свидетелските показания на децата, които същевременно  да не противоречат или да не са несъвместими с правата на обвиняемия/подсъдимия за честен и безпристрастен процес.

 

Процедурите за взаимодействие, в настоящия протокол, се съобразяват със стандартите  и принципите на правосъдие, адаптирано към потребностите на децата, и се фокусират върху необходимостта да се предотврати вторичната и повторна виктимизация и да се окаже помощ и закрила на жертвите и свидетелите, без да се нарушават правата на обвиняемите, като се „наберат” достатъчно добри и годни свидетелски показания, нужни за постановяване на правилна присъда.

Процедурите за взаимодействие, разписани в настоящия протокол, са съобразени с действащото национално и ратифицирано международно законодателство и ще помогнат на професионалистите, работещи с деца, да се отнасят към тях с достойнство, състрадание и без дискриминация, съобразно спецификата на децата и да позволят участието им в процеса на правосъдието.

Стъпвайки на Директива 2012/29/ЕС, настоящият Протокол за взаимодействие, наричан на кратко Протокол, приема, че децата са особено уязвими - било чрез личните им характеристики или поради обстоятелствата на престъплението. Следователно, децата-жертви и свидетели следва да имат право да се отнасят с тях по начин, съобразен с техните специални нужди и специфична ситуация. Те трябва да бъдат третирани в съответствие с най-добрите си интереси.

Целта на на настоящия протокол за взаимодействие е да допринесе за: запазване на най-добрите интереси на детето, ненакърняване правото на защита на обвиняемия/подсъдимия и оказване на практическо съдействие на професионалистите, работещи с децата, жертви или свидетели на престъпление, да се справят с поставените си задачи като част от междуинституционален екип.

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип