Ръководство за оценка на деца в конфликт със закона

Ръководство за оценка на деца в конфликт със закона

Предлаганoто ръководство за оценка е един от инструментите, които могат да подпомогнат индвидуализирането на отношението, на обществената реакция (помагаща и санккционираща) към отделното дете в конфликт със закона.
Тази оценка се опитва, от една страна, да стъпи на т.н. подход, базиран на данните, т.е. зоните, които се изследват са изведени от
множество изследвания, направени в различни страни в света.

Освен това, обаче, тази оценка се опитва да интегрира и т.н. клиничен подход, т.е. подходът случай по случай, при който
индивидуалната ситуация на всяко дете е в центъра на набирането на информация и данни, и на анализ на смисъла и значението
на тази информация.

Оценката е професионален анализ, интерпретация, набор от хипотези за смисъла и значението на набраната информация. Тя
е опит за отговор на въпроса „Какво иска да „каже” детето с това поведение?” Ние вярваме, че поведението на конфликт със закона при децата е „казване” на нещо, което те не могат да кажат с думи.

Използването на това ръководство изисква:

  • подготвени специалисти в областите на развитие на детето, възпитание и отношения с детето, в семейството, социалната ситуация и др.
  • подготвени специалисти за интервюиране на деца;
  • провеждане на най-малко две интервюта с детето, за да се изработи оценката
  • приемане на рамката за оценка като рамка, не като формуляр, т.е. зоните, предложени за изследване имат за цел да помогнат професионалиста, той би могъл да проучи и допълнителни зони или да прецени, че в определeни случаи, някои от препоръчаните зони не са адекватни.

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип