Ръководство за специалисти за ползване в семинарни занятия "Подготовка за самостоятелен живот"

Ръководство за специалисти за ползване в семинарни занятия

Ръководство за специалисти за ползване в семинарни занятия "Подготовка за самостоятелен живот"

Ръководство за специалисти за ползване в семинарни занятия
„Подготовка за самостоятелен живот“, изготвено от Център „Сириус“, Хърватска
Превод на български език: Милена Тороманова

Съдържание
Увод
1. Изграждане на групова принадлежност
1. Въведение
2. Определяне на основните правила
3. Изграждане на чувство за групова принадлежност
2. С поглед в бъдещето
1. Колко е важно това да имаш план
2. Целеполагане (поставяне на цели)
3. Моето време
1. Свободно време
2. Участие в живота на общността – доброволчески дейности
4. Моята социална мрежа 
1. Въведение – начини на общуване
2. Изграждане на социална мрежа
2. Участие в живота на общността – доброволчески дейности
5. Отговорно към здравето поведение 
1. Ориентиране на наставници и наставлявани (приемни родители и
възпитатели, при необходимост)
6. Управление на личните средства 
1. Въведение – как да планираме и разумно да управляваме финансовите
средства
2. Приходи и разходи
3. Спестявания и финансови задължения
7. Управление на домакинството 
1. Въведение – практически умения
2. Домакинство
3. Приготвяне на храна
8. Търсене на работа и заетост 
1. Въведение – активно търсене на работа и заетост
2. Инструментариум за търсене на работа
3. Общуване в бизнес среда и събеседване за работа
Приложения