Сборник с добри практики в системата на наказателното правораздаване

Сборник с добри практики в системата на наказателното правораздаване

В настоящия сборник са представени практики в различни европейски страни като Исландия, Испания, Италия, Полша и Швеция. В различните страни опитът да се адаптирана националното законодателство според международните препоръки и правни стандарти е различен, като всяка от тях е извървяла различни стъпки, за да постигнат реформиране на наказателно процесуалната си система за изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление. Във всяка от тези страни усилията на държавата да промени и да наложи международните стандарти при изслушване на деца, за да намали риска от последващо травмиране на жертвите-свидетели, са
категорични и последователни. 

Сборникът е изготвен в рамките на проект „Участието на деца в правни процедури”, финансиран от Европейския Съюз и бюджета на Република България, с договор №CSDP 2005 – 004. Проектът е реализиран от Институт по социални дейности и практики в партньорство със Съюза на съдиите в България, Фондация «Ничии деца» - Полша и община Шумен. 
 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип