Сексуално насилие над деца. Диагноза и интервенция – наръчник

Сексуално насилие над деца. Диагноза и интервенция – наръчник

Сексуално насилие над деца. Диагноза и интервенция – наръчник

Може да поръчате тази публикация безплатно на хартиен носител или в електронен вариант на e-mail: sapi@sapibg.org.
Пощенските разходи са за сметка на получателя.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Сексуално насилие над деца – Катя Кръстанова

2. Правна рамка за действие при случай на сексуално насилие над деца – Славейка Костадинова

3. Експертна оценка на сексуалното насилие в детска възраст – Хенриета Маналова

4. Медицинска диагностика в случай на съмнение за сексуално насилие над дете – Виолета Скшипулец, Агнешка Дроздзол, РобертКовалчик

5. Психологическа помощ за деца, преживели насилие – Йоланта Змаржлик, Беата Павлак-Йордан

6. Правната уредба, свързана с изслушването и разпитите на деца – свидетели и жертви на престъпления в България – Славейка Костадинова

7. Изслушване на малолетни свидетели - Алиция Будзинска

8. Правна интервенция при случаи на насилие над деца – Славейка Костадинова

9. Практика на прилагане на Координационния механизъм при случаи на насилие над деца – Жанета Върбанова

10. Социални услуги за деца, жертви на насилие – Венета Господинова, Биляна Койчева

11. Професионални„помощници”- Мирослава Горгол-Буялска, Беата Чейка

12. Супервизия в работата със случаи на насилие над деца– превенция на професионалното прегаряне – Доц. Нели Петрова–Димитрова

Приложение 1: Картони за прегледи в медицинската диагностика при случай на съмнение за сексуално насилие над дете в Полша

Приложение 2: Координационен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие

 

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип