Сексуалното насилие в детството (СНД) и ефектът от него в живота на възрастния

Сексуалното насилие в детството (СНД) и ефектът от него в живота на възрастния

Сексуалният контакт на детето с подрастващи е изживяване, което поставя негативен ефект върху развитието на детето и неговото психическо, емоционално и социално съществуване.

Диапазонът на непосредствените и дългосрочните ефекти от сексуалната злоупотреба над деца е широк и тяхната поява зависи от множество фактори.

Проучването изследва дългосрочните ефекти на СНД, особено тези, свързани с рисковото сексуално поведение (много партньори, безразборни сексуално поведение), чувствителността към повторно виктимизиране, и проституцията. То е проведено през 2015 г., използван е метода на неструктурирани интервюта с терапевти и други професионалисти, работещи с пораснали, оцелели от сексуално малтретиране, деца.

Изследването представя основни препоръки, които отразяват най-спешните нужди и трябва да насочат усилията на различни институции, насочени към защита на децата. Те не обхващат целия спектър на проблема, фокусират се върху аспектите, които се засягат в изследователския доклад и, в същото време, се проучват от други изследователи, експерти и практици.

Автори


Empowering Children  Foundation
Empowering Children Foundation