Училището - сигурно и дружелюбно място за всяко дете

Училището - сигурно и дружелюбно място за всяко дете

Всяко училище вероятно би искало да бъде мястото, където децата се срещат с духовното и тази среща някак не се вписва в проблема с насилието. Училището би трябвало да е мястото на децата, мястото където се чувстват приети, сигурни, подкрепяни.

Пространство на търсене, на опитване, на успехи и трудности, но пространство на детето, негово място. Възприемането на училището като такова пространство от всяко дете наистина би го превърнало във фактор за резилианс. 

Училището е сред обществените институции, които имат изключителен принос за себеоценката и себевъзприемането на всеки от нас. Учителят има символичното значение на водач, наставник, будител. Как детето се чувства прието от училището, от своя учител, от своите учители има изключително значение за неговото израстване. Днес по-често се говори и пише за неудачите на училището, за това, че децата са станали други, че не можем да се справяме с тях - не уважават никого, не се интересуват от важните неща, а от преходните и модерните. Насилието в училище сякаш става все по-признат проблем, но решението му се търси повече в откриването на виновния.

Програмата се раздава и след проведено обучение за обучители от експерти на ИСДП. Можете да заявите обучение към Центъра за професионално обучение на ИСДП на е-mail: sapi@sapibg.org.

 

Този наръчник се издаде през 2011 в рамките на проект ”Резилианс без граници”, реализиран от сдружение ИСДП, с финансовата подкрепа на Фондация ОУК. 

В наръчника са включени материали от: 
A Guide to Promoting Resilience in Children: Strengthening the Human Spirit, edith H. Grotberg, Ph. D. from the Early Childhood Development: Pracitce and Reflections series * Bernard Van Leer Foundation

Автори:
Глава Първа, Глава Четвърта и частите „Какво могат да направят учителите?” и примерите към тях във Втора глава са написани от проф. Нели Петрова-Димитрова 
Трета глава и частта “Задачи на възрастта” към Втора глава са подготвени от Яна Станева

Под общата редакция на доц. Нели Петрова-Димитрова

Автори


ИСДП  и екип
ИСДП и екип