КСУДС - Видин

КСУДС - Видин

Мисия:

Ние сме отдадени да осигурим сигурна и защитена среда на децата, младежите и техните родители. В нея техните умствени, емоционални и физически потребности ще бъдат водещи при планирането и изпълнението на дейността на специалистите на Комплекса.

Ще откриваме основните индивидуални умения и таланти на всеки един от тях. Ще повишаваме техния потенциал за изразяване,  уникалност и способности за решаване на проблеми.

Ще работим, за да създадем мост, който да свърже всеки един с независимия и самостоятелен живот. Мостът ще бъде изграден от разнообразни програми за групова и индивидуална работа основани на мултидисциплинарния подход, екипна дейност и най-добри практики.

Ще им осигурим възможности и условия да придобият умения за успешен, независим и продължаващ  през целия живот модел на самоутвърждаване и развитие."

Услугите и дейностите са безплатни и достъпни за всички граждани в общините на Област Видин, чрез подаване заявление до Директора на Дирекция „Социално подпомагане" разположени на територията на област Видин или до Директора на КСУДС Видин.

 

Услуги за деца и младежи:

Услугите предоставяни за децата са насочени не само към детето, но и към неговото семейство. Тук акцентът е върху специфичната помощ, оказвана на децата и развитието на специални услуги в подкрепа на детското развитие и закрила. Тези услуги се предоставят  за клиентите на Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и Наблюдавано жилище, в зависимост от направлението и оценката на нуждите на всеки отделен  случай. Екипът за работа с детето е подготвен да предоставя следните услуги:

 • Услуги за деца, напускащи институции – Наблюдавано жилище;
 • Услуги за самостоятелен живот;
 • Индивидуална работа и консултиране на деца, жертви на насилие;
 • Спешен прием на деца жертви на насилие;
 • Подготовка на деца за изслушване в съда - Синя стая;
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми;
 • Дневен център и Детски кът (заместваща и почасова грижа);
 • Училищна подкрепа за деца, отпадащи от училище (и като дейност в дневния център и като дейност в ЦОП, в зависимост от индивидуалните потребности не детето и възрастта);
 • Подкрепа на деца настанени в приемни родители;
 • Ателиета по интереси;
 • Летни клубове и ателиета – за деца в риск.

 

Услуги за родители:

Предлагат се услуги насочени към родители и близки на децата както в Център за обществена подкрепа, така и в Дневен център за деца.

 • Индивидуална подкрепа и консултиране на родители и близки на деца в риск, включително на родители на деца с увреждания.
 • Придружаване, посредничество (медиация) между институциите.
 • Услуга по приемна грижа и изграждане на областен център по приемна грижа 
 • Семейна групова конференция
 • Подкрепа на осиновяването
 • Подкрепа на родители на деца, жертви на насилие
 • Работа със родители, с деца са в институции - реинтеграция.
 • Услуги за ранна интервенция
 • Семейно планиране (групова и индивидуална форма)
 • Семейно консултиране (групова и индивидуална форма)

 

За контакти:

ул. "Княз Борис I" 25а, гр. Видин 3700

тел.: 094/600 606, 0893328940

email: sapi_vidin_ksuds@abv.bg