Експерти на ИСДП проведоха международно обучение

Експерти на ИСДП проведоха международно обучение

Експерти на ИСДП проведоха международно обучение на тема: „Апробиране на пакет от обучителни инструменти за развитие на комепетенции заинтерпрофесионално взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие”

В рамките на четири дни от 31 май до 3 юни, 2021 г. се проведе обучение-семинар за представяне и валидиране на педагогически инструменти сред професионалната общност в България. Темата на обучението беше: „Апробираненапакетотобучителниинструментизаразвитиенакомепетенциизаинтерпрофесионалновзаимодействиеприработа с деца, жертвинанасилие”, обучението е по проект  „Обучителнипредизвикателстванамеждупрофесионалността в социалнатаинтервенция – ИНТЕРПРО“, проектът е подкрепен от ЕС (програма Еразъм +) и по него работят експерти от ИСДП и партньорските организации - Университет Париж Нантер, Франция, Университет Лисабон, Португалия,  Висше училище по социална работа Брюксел, Белгия с научната подкрепа на университета Шербрук, Канада. Те разработиха обучителни инструменти, които се представят, тестват и валидират пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск. След финализиране на обучителната програма, която включва модул за академично обучение и модул за продължаващо обучение на 6 основни компетенции за интерпрофесионално сътрудничество, тя ще бъде предоставена за ползване на университети и други обучаващи организации.

Сред участниците в обучението имаше професионалисти, които работят с деца, жертви на насилие, социални работници, психолози, учители, полицаи, прокурори, съдии, съдебен лекар и др.; Участваха над 50 специалисти от България и партньорските държави.

По време на семинара се проведоха активни дискусии, работа в групи, обсъждане на случаи от практиката, ролеви игри, споделяне на професионален опит и становища. Дискусиите бяха насочени към: изясняване на понятията какво означава да си компетентен в комуникацията и решаването на конфликти в интерпрофексионална среда,  умения за проактивно решаване на конфликти, практики на ефективната комуникация, бариери пред комуникацията в интерпрофесионална сресда, участие на клиентигте-деца и семействата им в интерпрофесионалното партньорство, методи за ефективна комуникация.

Целите на проект „Обучителни предизвикателства на междупрофесионалността в социалната интервенция – ИНТЕРПРО“са свързани с проучване как професионалиститеотразличнипрофесииработятзаеднонаполетонасоциалнитеуслуги в странитепартньорипопроекта и създаване на «инструменти» заобучениеза развитиенанабороткомпетенциизатазиинтепрофесионалност.  

В рамките на проекта бяха разработени обучителни инструменти,  които да бъдат тествани и валидирани пред практикуващи и обучаващи се специалисти, участници в интердисциплинарни екипи по случаи на деца в риск.

Семинаръторганизирано от ИСДП имаше за цел представяне на пакет от обучителни  инструменти за развитие на две основни компетенции, които са част от основната компетенция за междупрофесионално сътрудничество в работата с деца жертви и свидетели на насилие: Комуникация с другите; Решаване на конфликти. 

Семинарът се проведе онлайн, работният език беше френски, със симултанен превод на български език.