Институт по социални дейности и практики бе цитиран в сайта на ПРООН в Туркменистан

Институт по социални дейности и практики бе цитиран в сайта на ПРООН в Туркменистан

В съобщението се казва: ”Червения полумесец на Туркменистан (NRCST) и обществената организация «Yenme» преминаха петдневно специализирано онлайн обучение за предоставянето на три нови социални услуги, които ще започнат да пилотират в началото на август 2021 г. в Ашхабад с подкрепата на малки безвъзмездни средства от ПРООН в рамките на Съвместната програма на ООН и правителството на Туркменистан за прилагане на нов модел на социални услуги на общностно ниво.

Нови социални услуги ще се предлагат на възрастни с хронични заболявания, възрастни с увреждания и самотни възрастни хора с цел подпомагане на техния независим живот в общността и предотвратяване на настаняването им в специализирани резидентни институции.

В онлайн обучението участваха координаторите на нови социални услуги от Националното дружество на Червения полумесец на Туркменистан (NRCST). Обучението беше организирано от ПРООН в Туркменистан в партньорство с Българския Институт по социални дейности и практики, чиито специалисти през последните девет месеца осъществиха онлайн обучение на персонала за социални услуги в Туркменистан по съвместната програма.

Обучението се фокусира върху управление на случаи в социалната работа, стандарти за качество, управление на човешките ресурси и методология за планиране и предоставяне на социални услуги.

„Проучихме интегриран подход за планиране, предоставяне и мониторинг на социални услуги, основан на международната практика и опит“, каза Гуляхан Таналова, координатор на нова социална услуга за хора с увреждания, която ще бъде пилотна от «Yenme».

Това обучение беше предшествано от обучение на персонала на социалните служби от Червения полумесец и «Yenme», за да ги подготви за пилотирането нови социални услуги. По време на това обучение около 15 служители на доставчици на социални услуги засилиха капацитета си да предоставят социални услуги на целеви групи и повишиха своите умения и знания в социалната работа въз основа на индивидуалните нужди на получателите на услуги и правата на човека. Обучението беше една от предпоставките за получаване на безвъзмездни средства от ПРООН.

В допълнение към финансовата подкрепа, средствата от ПРООН са насочени към проверка на механизма на предоставяне на социални услуги в Туркменистан. Тази процедура включва подбор на недържавни доставчици на социални услуги от държавни институции на конкурентна основа за предоставяне на социални услуги на уязвими групи от населението с държавно финансиране. И двете гореспоменати организации успешно преминаха конкурсния процес за пилотни нови социални услуги на местно ниво и завършиха подготвителния процес за стартиране на горепосочените услуги.

Програмата „Подобряване на системата за социална закрила чрез въвеждане на приобщаващи качествени социални услуги на местно ниво“, финансирана от Съвместния фонд за устойчиво развитие, се изпълнява от правителството на Туркменистан и няколко агенции на ООН, а именно УНИЦЕФ, ПРООН, ЮНФПА и UNODC, с цел въвеждане на нов модел на социални услуги на местно ниво. Преглед на правната и регулаторна рамка за предоставяне на социални услуги и професионално развитие на националните социални работници. Водещият национален партньор е Министерството на труда и социалната защита на населението на Туркменистан, водещата агенция на ООН е УНИЦЕФ. Други ключови национални партньори са Министерството на образованието на Туркменистан, Министерството на здравеопазването и медицинската индустрия на Туркменистан, Министерството на вътрешните работи на Туркменистан и Министерството на финансите и икономиката на Туркменистан. Срокът за изпълнение на съвместната програма: 2020-2022.”

Източник: Служба на ПРООН в Туркменистан

https://turkmenportal.com/blog/38610/v-turkmenistane-budut-zapushcheny-pilotnye-proekty-po-predostavleniyu-novyh-socialnyh-uslug