ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“

ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“

ИСДП обявява процедура за избор на изпълнител на услуга:„Изработване на информационни и промоционални материали (предпечат и печат)“ по Проект "Достъп до справедливост". Проектът се реализира по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGJUSTICE-3.002-0002-C01 по Малка грантова схема на Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 в периода 05.08.2022 г.-05.04.2024 г. в партньарство с Фондация "Здраве и социално развитие". Проектът е насочен към подобряване възможностите на уязвими деца от ромската общност да получат справедлив и съобразен с правата им достъп до правосъдие чрез развиване и внедряване на специализирана социална услуга "Достъп до справедливост".

Изборът на изпълнител е на основание чл. 7, т. 2 от ПМС № 118/2014 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" и във връзка с чл. 6, ал. 1, т.2 от Вътрешни правила на Сдружение Институт по социални дейности и практики за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ.

Срокът за кандидатстване е до 18.00 часа на 13.02.2023 г.

Документи за кандидатстване може да намерите тук/в прикачените файлове.

За информация: sapi@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева-ръководител проект

Прикачени файлове