АОП представи правата на децата по възрасти

АОП представи правата на децата по възрасти

Агенция за основни права на Европейския съюз представя карта с минималните възрастови изисквания, свързани с правата на детето в ЕС.

Представените карти и таблици показват различните модели, свързани с възрастовите изисквания на децата да придобиват права в ЕС. Те също така установяват несъответствия, пропуски в защитата и ограничения, произтичащи от различни възрастови прагове. Целта е да се помогне на държавите-членки на ЕС да се справят с тези въпроси и да улесни ЕС при упражняването на своите правомощия да подкрепя и координира действията на държавите-членки, свързани с децата и младежите.

Източник: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements-concerning-rights-child-eu