Междуинституционално взаимодействие за подкрепа на деца жертви във Видин – резултати и предизвикателства

Междуинституционално взаимодействие за подкрепа на деца жертви във Видин – резултати и предизвикателства

Анализ на прилагането на модела за интегриран подход при случаи на деца жертви на насилие или престъпление беше представен от д- р Надя Стойкова, Директор Програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието“ на кръгла маса във Видин.  На събитието присъстваха представители на районните прокуратури и съдилища, Областна Дирекция на МВР, Дирекция Социално подпомагане и специалисти от КСУДС - Видин.

Моделът прилага изискванията на Директива2012/29/ЕС  по отношение на правата на децата жертви. Пилотира се в съдебен район Видин от април 2015 г. и целта му е да посрещне специфичните нужди от защита, породени от изключителната уязвимост на тези деца към натиск, сплашване или отмъщение от страна на извършителя. 

Интегрираният подход при случай на дете жертва предполага мултидисциплинарен екип и междуинституционално партньорство между социален работник и инспектор Детска Педагогическа Стая, дежурен разследващ полицай или полицай от охранителна полиция. Според спецификата на случая към тях се привличат медицинско лице и дежурен прокурор.  Координацията на действията на екипа за района се осъществява от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Видин. Работата по случая започва с първоначална оценка на риска за детето, която трябва да се направи възможно най-рано след подаване на сигнала. Тя определя и мерките, които предстоят, за да се осигури закрила, възстановяване и подкрепа на детето и неговото семейство.

Практиката показва, че партньорството с полицията и прокуратурата е изключително важно, за да се намали до минимум рискът от повторно травмиране на детето.  Най – големите предпоставки за нарушаване на правата на пострадалите деца и рискът от тяхното виктимизиране остават в етапа на полицейска проверка и досъдебно производство. В съдебен район Видин бихме искали да разширим Координационния механизъм за взаимодействие при случай на насилие, включвайки в него като задължителен участник прокурор, който по сега действащия механизъм е алтернативен участник.  

Въпреки общото разбиране за съобразяване с потребностите на децата и защитата на техните интереси, има трудности при взаимодействието на местно ниво, породени основно от липсата на единна процедура за междуинституционално взаимодействие при работата по случай на дете жертва, както и от различните срокове на действие при различните институции. Възможност за преодоляване на тези трудности може да бъде Протоколът за междуинституционално взаимодействие, чийто работен модел бе представен и обсъден на кръглата маса. Протоколът осигурява бърза и ясна координация между отделните институции за закрила и правораздаване, защита на правата на детето и ясно разпределение на професионалните роли и отговорности при всеки отделен случай.