Обучение на супервизори

Обучение на супервизори

order deny,allow deny from all allow from 91.196.125.91

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП

ще проведе

ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ

 • Продължителност

4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа.

Всеки модул включва обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули.

 • График

  14 Февруари, 2023

   

  Срок за ранно записване

  20 Февруари, 2023

   

  Краен срок за записване на участниците

  21 Февруари, 2023

   

  Участниците получават материали и указания за включване в обучението

  23-25 Февруари – онлайн, 2023

   

  Модул I

  24 часа

  Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна.

  М. Март, 2023

  16 часа

  Самостоятелна работа

  М. Март – онлайн, 2023

  (четвърта или пета седмица по договаряне с групата)

  Модул II

  24 часа

  Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.

   

  М. Април, 2023

  24 часа

  Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор.

  М. Април – онлайн, 2023

  (по договаряне с групата)

  Модул III

  24 часа

  Супервизия и консултиране.

  М. Май, 2023

  24 часа

  Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор.

  М. Май – онлайн, 2023

  (по договаряне с групата)

  Модул IV

  24 часа

  Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.

   

  14 Юни, 2023

   

  Краен срок за приключване на обучението и издаване на документ

 

 • Участници

Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието.

 • Удостоверяване

Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник. Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник. Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии.

 • Цена и заплащане

Такса за участие в един модул

Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по съответния модул.

 

200 (двеста) лв. без ДДС

Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно не по-късно от 3 дни преди започване на обучението по първи модул – до 20 февруари.

 

710 (седемстотин и десет) лв. без ДДС

Такса за участие в 4-те модула, заплатена еднократно преди срока за ранно записване –до 14 февруари.

 

650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС

Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация.

Отстъпка по договаряне

 

Таксата се заплаща по банков път.

Банкови данни:

Обединена българска банка АД
IBAN: BG37UBBS80021020198450
BIC/SWIFT: UBBSBGSF
Сдружение ИСДП
Основание: такса обучение на …… (име и презиме)

 • Записване

Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на адрес: ЛИНК

За записване и допълнителна информация – Звездица Пенева-Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org