ОБУЧЕНИЕ: ПОДГОТОВКА, РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА

ОБУЧЕНИЕ: ПОДГОТОВКА, РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА

ОБУЧЕНИЕ  ПО ТЕМА:

ПОДГОТОВКА, РАЗПИТ И ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ПРАВНИ ПРОЦЕДУРИ. ИНФОРМИРАНЕ, ЗАСТЪПНИЧЕСТВО, ПРИДРУЖАВАНЕ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ПРОЦЕСА.

 

I. Продължителност: 48 учебни часа/6 дни

II. Място на провеждане: гр. София, Център за обществена подкрепа, ул. Пиротска 175 https://goo.gl/maps/tBRRrEm8jRC2

 

III. Време на провеждане:

Обучението ще се проведе  на 2 етапа, всеки по 3 дни през период от 10 до 15 дни.

Етап 1 - 29 септември-01 октомври, 2020

Етап 2 – в периода 12 октомври-16 октомври, 2020 след конкретно договаряне с участниците

Всеки учебен ден съдържа 4 занятия (сесии) по 90 минути (2 учебни часа), след всяко занятие се предвижда 30 минути почивка. Начало на учебния ден: 9.30 часа. Край на учебния ден: 17.30 часа.

 IV. Обучители:

Модул 1 -  психолог детско развитие

Модул 2 -  адвокат

Модул 3 -  ръководител на специализиран екип за разпити на деца, жертви и свидетели на престъпление.

 

V. Разпределение на учебното съдържание:

Първи ден

Модул 1: Психологическо развитие на детето

Запознаване на участниците. Въведение и представяне на обучението.

Сесия 1 Дефиниции, видове, фази на интервюто

Сесия 2  Цели, интерес на интервюто. Място и поведение на  Интервюиращия.   Интервюиране и семейна динамика. Първо и последващо интервю.                                                                                  

Сесия 3  Възрастово развитие на децата. Кризи на развитието според  Е.Ериксон.  

Теория на привързаността. Връзка между травма, привързаност и развитие на детето. Психологически особености на деца жертви на  насилие.

Сесия 4 Специфика на интервюиране на деца  от  3 до 7 години  и от 7 до 12  години.

 

Втори ден

Модул 1: Психологическо развитие на детето

 

Сесия 5  Запознаване с последиците върху психиката и поведението на жертвите на престъпление. Обучителен филм.

Сесия 6  Специфика на интервюиране на деца 12-18 години.

Сесия 7  Методи и материали – спомагащи медиатори в интервюто.

Сесия 8  Изготвяне на специализирана индивидуална оценка на пострадалото

дете според изискванията на Директивата 2012/29/ЕС. Информиране и застъпничество  на детето при участие в правни процедури.

 

Трети ден

Модул 2: Граждански и наказателен процес. Застъпничество и лобиране

 

Сесия 1  Международни стандарти за правата на децата, участници в правни   процедури.

Сесия 2  Престъпления извършени срещу деца. Сексуални престъпления.

Сесия 3 Наказателен процес. Фази в наказателния процес – досъдебно  производство, съдебна фаза. Участие на детето в наказателното производство.

Сесия 4  Граждански процес. Участие на детето в граждански производства. ЗЗДН. СК, ЗЗД.

 

Четвърти ден

Модул 3: Разпити и изслушване на деца-подготовка и провеждане.

Сесия 1 Как децата разкриват насилието. Синдром на приспособяване към насилието. Последици от насилието.               

Сесия 2  Как майките разкриват насилието над децата и услуги за майките. Методика за разпит на деца – въведение. В какво детето е различно от възрастния? Обучителен филм І част.

Сесия 3 Обучителен филм ІІ част – Как да подготвим детето за разпита? Дискусия. Упражнение за опознаване на общия език на детето, общо ниво на способност да говори и разказва.

Сесия 4 Презентация „Инструкциите” – обобщение и дискусия. Упражнения „Ролева игра”

 

Пети ден

Модул 3: Разпити и изслушване на деца-подготовка и провеждане.

Сесия 5 Техники, които подпомагат разпита на деца – сприятеляването в подготовката на детето за разпит. Обучителен филм - ІІІ част. Упражнения.

Сесия 6 Техники за задълбочаване и изясняване при разпит на деца. Обучителен филм ІV част. Упражнения и преглед на видео запис от разпит на деца.

Сесия 7 Техники „Разказ в разказа”. Упражнения „Ролева игра”. Упражнения и преглед на видео запис от разпит на деца.

Сесия 8 Междуинституционално сътрудничество. Протокол за местно взаимодействие при случаи на престъпления над  деца. Професионална етика при разпит на деца, жертви на престъпления и сексуални посегателства.

 

Шести ден

Практическа работа по изготвяне на оценка и провеждане на изслушване.

VI. Организация на обучението

Участниците сами поемат разходите си за пътуване и нощувка , ако са извън населеното място на провеждане.

Участниците, приключили обучението ще получат сертификат,  а по желание на участника-удостоверение за професионално обучение по част от професия Сътрудник социални дейности, Специалност: Социална работа с деца и семейства в риск.

VII. Цена и начин на плащане.

Цената за един участник е 350 (триста и петдесет) лв. без ДДС. Таксата може да бъде платена по банков път на една или две вноски преди участие във всеки етап на обучението по следната сметка:

Банка ДСК

ГР. СОФИЯ

BG62STSA93001527329546

BIC: STSABGSF

Сдружение ИСДП

 

Повече информация за предлаганите от ЦПО към ИСДП услуги и възможности за подаване на заявки може да намерите на официалния ни сайт: http://www.sapibg.org/bg или да потърсите контакт на тел. 02 852 47 13, 0892 232781, ел.поща: z.kovacheva@sapibg.org, Звездица Пенева-Ковачева,  ДИРЕКТОР на Център за професионално обучение, ИСДП.

Може да потвърдите желание за участие в обучението като попълните прикачената регистрационна форма и я изпратите на посочения електронен адрес!

Краен срок за регистрация: 25 септември, 2020