Обучение "Разпит и изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление"

Обучение

ИСДП организира обучение

Разпит и изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление. Подготовка за участието им в процедури. Информиране, застъпничество и придружаване.

М. май, 2019, гр. Казанлък

Ако Вашата организация (социална услуга) желае да придобие компетенции и да формира специализиран екип за разпит и изслушване на деца в специализирано помещение - синя стая, може да се включите в предстоящото обучение на Институт по социални дейности и практики.

Описание на обучението

Процесът на организиране и провеждане на разпити и изслушване на деца, които са жертва на насилие или свидетели на престъпление изисква щадяща за детето среда и начин, който гарантира защита на правата на детето като участник в правни процедури чрез прилагане принципите на щадящото правосъдие.

Обучението по темата е предназначено за специалисти-социални работници, педагози и психолози, които работят по случаи на деца, жертва на насилие или свидетели на престъпление и се нуждаят от специфични компетенции за осъществяване на изслушвания на деца в т. нар. синя стая. Състои се от 3 основни обучителни модула, които съдържат теоретична и практическа част, като някои от темите се провеждат в специализираното помещение за изслушване на деца.

След приключване на обучението, първите изслушвания могат да се осъществят под супервизия и методическата подкрепа на експерт от ИСДП, като услугата се заплаща допълнително.

 

Формат и удостоверяване

Общата продължителност на обучението е 48 присъствени учебни часа, разпределени както следва: 1-ви модул-2 дни; 2-ри модул-1 ден; 3-ти модул-3 дни.

Обучението се осъществява в група от 12 до 16 участници.

 

Всеки участник, завършил обучението придобива сертификат, който удостоверява придобитите компетенции и право за осъществяване на изслушвания на деца в синя стая по утвърдена методика.

 

Съдържание на модулите

Обучението се организира в три модула, както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

А. Теоретично обучение 

1-ви модул: Психологическо развитие на детето - 2 дни/16 учебни часа. Модулът дава ключови професионални компетенции, свързани с разбиране на детското развитие и как се отразява травмата от насилието върху психиката на детето.

2-ри модул: Граждански и наказателен процес. Застъпничество и лобиране. 1 ден/8 учебни часа. Освен знания за националното законодателство, модулът поставя акцент върху информиране за правата на детето в съдебния процес, качеството на взаимодействие между професионалистите от различните сектори (полиция, прокуратура, социални служби, съд, доставчици на услуги за деца и родители, здравни услуги и др.

3-ти модул:  Разпити и изслушване на деца-подготовка и провеждане. 2 дни/16 учебни часа. Модулът дава знания и умения за: оценка готовността на детето за изслушване; организация на средата и на участниците; провеждане на разпит и изслушване на дете; изготвяне на специализирана оценка; междуинституционално взаимодействие.

Б. Практическо обучение

Провежда се в рамките на 1 ден/8 учебни часа. Включва практическа работа, относно подготовка на детето за разпита, задълбочаване и изясняване при разпит; техники за разпит; изготвяне на специализирана индивидуална оценка на пострадалото дете според изискванията на Директива 2012/29/ЕС.

Дати и място на провеждане:

  • 1-ви модул - 15 - 16 май, 2019 г.

2-ри модул – 17 май

3-ти модул – в периода 28 май - 7 юни, 2019 г., предстои допълнително уточняване на датите

  • Гр. Казанлък, залата на Център за обществена подкрепа, управляван от Сдружение „Бъдеще за децата” на адрес: гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25 /бившата Община No 2/.

 Цена:

310 (триста и двадесет) лв. без ДДС за 1 участник.*

Заплащането на цената може да стане на две равни вноски преди първи и трети модул.

Цената на 1 бр. супервизия и методическа подкрепа (в рамките на 1 работен ден) на екипа за изслушване е 130 лв. без ДДС, като допълнително се включват командировъчни разходи.**

*При включване на трима и повече участници от една организация се ползва отстъпка от 10 % за всеки участник.

**При допълнително договаряне след приключване на обучението и по преценка на екипа.

 

За допълнителна информация:

Звездица Пенева-Ковачева,

Тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, www.sapibg.org,