Обучение за обучители по проект БОДРОЗИ

Обучение за обучители по проект БОДРОЗИ

Между 9 и 11 юни в Павел Баня експерти на ИСДП проведоха обучение „Интегриран и мултидисциплинарен подход към деца жертви и свидетели на насилие центриран към техните нужди и най-добър интерес” за обучители по проект BODROZI- реакция при случаи на домашно насилие над деца. Обучаемите на свой ред ще проведат специализирани обучения за мултидисциплинарни екипи в цялата страна.

Основна цел на проект BODROZI- реакция при случаи на домашно насилие над деца  изпълняван от Институт по социални дейности и практики и Фондация "Асоциация Анимус"  е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца - като жертви или като свидетели и в резултат да се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие в цялата страна.

Проектът има подкрепата на редица институции– МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. В край на проекта през специализираните обучения ще са преминали на 1000 специалисти от цялата страна, сред тях: полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти. Фокус на обученията за различните специалисти са темите: идентификация на случаи; съвместна работа по случаите на база на добрите практики и директна работа при случаи на домашно насилие.

Проектът се фокусира върху по-всеобхватното и цялостно прилагане на стандартите на ЕС - Хартата на основните права на ЕС (главно членове 4 и 24), практическите аспекти на Истанбулската конвенция, глави IV и V и Директива 2012/29 / ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Обученията са базирани на споделен опит от експерти от цялата страна на добри практики за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие и международно признатите като добра практика стандарти за качество на Детските къщи, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Зона ЗаКрила”. Стремежът е именно тези стандарти да бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа.

Допълнителните цели на проекта са свързани с: въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето; стимулиране на сътрудничеството между  органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение; подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото; подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие; разпространение на модела „Зона ЗаКрила” в страната; 

Очакванията са по този начин практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие да се подобрят в цялата страна, да се развие прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие, посочени в Директивата на ЕС за борба със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация и детската порнография и Директивата на ЕС за трафика на хора. Проектът ще допринесе и за текущия приоритет на ЕС относно интегрираните системи за закрила на детето в държавите-членки на ЕС и неговите 10 принципа и насоките на политиката на Съвета на Европа за интегрирани национални стратегии за защита на децата от насилие.

Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Права, равенство и гражданство“.