Обучение за ръководителите на пробационни служби

Обучение за ръководителите на пробационни служби

Международни стандарти, междуинституционално сътрудничество, подготовка и участие в проекти

Институт по социални дейности и практики проведе на 25ти и 26 ти февруари във Велико Търново двудневно обучение на ръководители на пробационните служби в страната.

Тренингът беше насочен към повишаване на чувствителността на служителите към двойствения и противоречив характер на пробацията и към важността от нейното професионализиране.

Целта му беше да стимулира у участниците разбирането на пробацията като дейност между наказанието и социалната работа и да ги сенсибилизира за същността на супервизията при работата им с пробационни служители и осъдени.

Бяха представени актуални аспекти на професионализацията на пробационната дейност – резултати от международно и национално изследване на профила на компетенции на пробационния служител, както и препоръки за професионализиране – изисквания към подбора, въвеждащо и продължаващо обучение, методическа подкрепа и супервизия, екипно управление на случай и между институционално взаимодействие. В отделен панел беше разгледана спецификата на ромската общност и значението й при изпълнение на наказанието пробация.

Галерия