Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ

Предстои провеждане на ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИСДП

ще проведе

ОБУЧЕНИЕ НА СУПЕРВИЗОРИ

Продължителност: 4 модула с обща продължителност 96 присъствени учебни часа и 64 неприсъствени учебни часа, общо 160 учебни часа.

Всеки модул включва присъствено обучение онлайн в платформа ZOOM, с продължителност от 24 часа. Самостоятелната работа се изпълнява по предварително зададени материали и задачи във времето между всеки от присъствените модули.

График, 2022 г

31 март

 

Срок за ранно записване

07 април

 

Краен срок за записване на участниците

12 април

 

Участниците получават материали и указания за включване в обучението

14 -16 април - онлайн

 

Модул I

Въведение в супервизията. Подходи за личностна промяна.

Април-май

16 часа

Самостоятелна работа

М. Май - онлайн

(последна седмица по договаряне с групата)

 

Модул II

Фази в супервизията-договаряне; работна фаза.

 

Май-юни

24 часа

Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор.

М. Юни - онлайн

(четвърта или пета седмица по договаряне с групата)

 

Модул III

Супервизия и консултиране.

Юни-юли

24 часа

Самостоятелна работа, вкл. провеждане на супервизия под наставничество на експерт-супервизор.

М. Юли - онлайн

(трета или четвърта седмица по договаряне с групата)

 

Модул IV

Супервизия в група- наблюдение, анализ и водене на група. Креативни подходи.

 

29 юли

 

Краен срок за приключване на обучението и сертифициране

Участници: Обучението на супервизори е подходящо за социални работници, педагози и психолози с практика в социалната работа и други помагащи професии. Цели развитие на комптетенции, включващи професионални ценности, нагласи, знания и умения, както и гарантиране на обща рамка за същността, целите, принципите и методите в помагането, така че предоставяната супервизия да допринесе за афективното и рационалното осмисляне на практиката през опорите на познанието.

Удостоверяване: Успешното завършване на обучителната програма се оценява чрез изпитна форма - представяне на проведена супервизионна сесия от всеки участник.

Участниците по време на обучението получават удостоверение за стажант-супервизор, което им дава право да осъществяват супервизия под супервизията на наставник.

Завършилите придобиват сертификат, който удостоверява компетенциите за провеждане на супервизии на професионалисти в помагащите професии.

Цена и заплащане:

Такса за участие в един модул

Таксата може да бъде заплатена на 4 равни вноски не по-късно от 7 дни преди започване на обучението по модула.

180 (сто и осемдесет) лв. без ДДС

Заплащане на цялата сума за 4-те модула преди крайния срок за записване

650 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС

Заплащане на такса за 1 модул преди срока за ранно записване

160 (сто шестдесет) лв. без ДДС

Заплащане на такса за 4-те модула преди срока за ранно записване

620 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС

Заплащане на такса при включване на трима и повече участници от една организация

Отстъпка по договаряне

Таксата се заплаща по банков път.

Банкови данни:

Обединена българска банка АД

IBAN: BG37UBBS80021020198450

BIC/SWIFT: UBBSBGSF

Сдружение ИСДП

Основание: такса обучение на …… (име и презиме)

Участникът се счита за записан за обучение при изпращане на един от посочените мейли на копие от платежен документ за платена такса и попълнен регистрационен формуляр, намиращ се на този адрес  

Записване: За записване и допълнителна информация – Звездица Ковачева, тел. 089 2232781, z.kovacheva@sapibg.org, sapi@sapibg.org