Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София

Предстои Съвет на потребителите в Центровете за обществена подкрепа в София

Съветът на потребители се провежда два пъти в годината в Центровете за обществена подкрепа на Институт по социални дейности и практики. Форматът допринася за по-добра координация на усилията на различните участници в процеса на предоставяне на социални услуги. 

Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие между отделните участници. В съвета участват деца и родители, ползващи или ползвали услугите на Центровете за обществена подкрепа в София - "Славейков" и "Надежда" и различни специалисти предоставящи социални услуги, партньори и бъдещи потенциални потребители на услугата.

 

Функциите на Съвета са свързани с това :

  • Да осигури и приобщи участието на широк кръг представители, пряко ангажирани с благосъстоянието на децата в дейността по предоставяне на социални услуги;
  • Да служи като форма на отворен диалог между отделните участници в процеса по предоставяне на социални услуги в общността;
  • Да осигури условия за изразяване на мнения, становища, предложения по отношение на развитието и ефекта от социалните услуги за деца както и за обмен на информация;
  • Да създаде подкрепяща мрежа за работата и участие в живота на Центровете.

 

Тази година приоритетно срещите на Съвета на потребителите ще се провеждат под мотото на темите за  "За детските права” и "Ролята на бащата”. Те са изведени от нуждите на клиентите на Центровете, както и от приоритетите през 2016 г. на Институт по социални дейности и практики за застъпничество и популяризиране на детските права и подкрепа на функцията и ролята на бащата в грижите за детето.     

 

Датите за провеждане на срещите на Съвета през първото полугодие на 2016 са:

 

23 март 2016 г. | 18 часа - Център за обществена подкрепа "Славейков"    

Тема: "Правата на детето в контекста на раздялата в семейството"

Срещата ще бъде фокусирана върху ролята на родителя в живота на детето след раздяла в семейството. Родителят не е родител само когато семейството е цяло, но и дори когато настъпи раздяла, дори и когато бъде създадено ново семейство. Детето има право на грижовни и обичащи го родители, които го разбират и посрещат адекватно всяка негова нужда, за да се развива то пълноценно. Срещата цели да повдигне основни въпроси по темата и да провокира дискусия сред участниците, за да бъдат споделени както добри, така и лоши практики.  

 

30 март 2016 г. | 18 ч. - Център за обществена подкрепа "Славейков" 

Тема: "Това, което искам да ти кажа…"

Чрез различни арт-техники на участниците ще бъде дадена възможност да изготвят по артистичен начин самостоятелно „послания” до своите деца. Посланието за значимостта на родителската роля е най-въздействащо, когато е споделено чрез истинските истории на хората. 

 

22 април 2016 г. | 16 ч. - Център за обществена подкрепа "Надежда"

Тема: "Важният си ти!"

Участието на деца в съдебни процедури, наказателни или граждански, е тема, която родителите не познават, докато не се сблъскат с нея в реалността. В съвремения свят децата са по-уязвими, отколкото възрастните осъзнаваме, те често могат да станат жертва или свидетели на злоупотреба, насилие или престъпление. В трудните за тях периоди на израстване могат лесно да бъдат въвлечени в престъпление и да се озоват в ситуация на конфликт със закона. Всяко дете, което участва в правни процедури, без значение дали е свидетел, потърпевш или извършител, е защитено и има своите права, част от които са то да бъде информирано както за правата му, така и за етапите през които ще мине и ролята на различните специалисти, които ще срещне в съдопроизводството, да бъде изслушано в подходящо и комфортно за него помещение от подготвен за работа с деца специалист, да получи подкрепа. Да бъдат информирани и подготвени за този момент е част от отговорността на родителите в грижата им за безгрижното детство. 

 

За допълнителна информация и контакт:

Център за обществена подкрепа "Славейков" - София, ул. "Пиротска" 175 | тел.: 02/ 9204238 | имейл: sapi_slaveykov@abv.bg

Център за обществена подкрепа "Надежда" - София, кв. "Надежда", ул. "Сава Филаретов" 23 | тел.: 02/9361026 | имейл: cop_nadejda@abv.bg