Приключи първият цикъл от обучения за специалисти работещи с деца жертви и свидетели на домашно насилие

Приключи първият цикъл от обучения за специалисти работещи с деца жертви и свидетели на домашно насилие

 

В периода от 15 февруари до 5 март Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” проведоха 13 специализирани обучения в онлайн формат, които обхванаха специалисти от социални услуги в 25 области на страната, в останалите 3 области бяха проведени пилотните обучения.  Обучения за специалисти от социални услуги на тема: „Работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – идентифициране и директна работа за подкрепа  и възстановяване”. Участваха общо 375 служители на социални услуги, които директно работят с деца и семейства – психолози и социални работници в социални услуги тип: център за обществена подкрепа, кризисен център, център за социална интеграция и рехабилитация.

Проведените до сега обучения бяха с фокус върху идентифициране на случаи на домашно насилие и директна работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие.

Специалистите задълбочиха знанията си по серия обучителни теми сред които: дефиниция за домашно насилие; профил на жертвите; преживявания на въвлечените в домашното насилие; симптоми при деца, жертви и/или свидетели на домашно насилие; оценка на риска от убийство; интегрирана оценка на дете, жертва или свидетел на домашно насилие; интервенции за спиране на насилието; щадящо участие на детето в правни процедури; интервенции за възстановяване от травмата; психо-социална / психологическа подкрепа на немалтертиращия родител; психо-социална подкрепа на  родителя - извършител на насилие; представяне на модела на Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила”.

Обратната връзка за обученията е изключително позитивна

В обратната си връзка за обученията участниците от различните градове споделиха голяма степен на удовлетвореност, както и увереност в приложимостта на придобитите знания и умения и че във време на изолация и ограничения са имали нужда от професионални контакти, срещи и обмяна на опит и обучението е имало „мотивиращ“ ефект. Подчертаха, че са получили знания, които биха използвали в практиката си и желание за следващи обучения.

Подробни писмени обратни връзки са дали общо 132 участници в обучението, участвали в обучения, водени от двете партньорски организации - ИСДП и Анимус.

Участниците са посочили, че всяка от представените теми в обучението ще използват в бъдещата си работа. 82 % от тях отчитат полезността на темата „Последици и потребности на децата, жертви и свидетели на домашно насилие“, 75 % са посочили значението на теми като „Симптоми на домашно насилие“ и „Възстановяване на децата, жертви и свидетели на домашно насилие“. Останалите теми от обучението, над 51 % от участниците определят като приложими в бъдещата работа. 

На въпроса „Смятате ли, че това обучение ще Ви помогне по-добре да работите със случаи на деца, жертви или свидетели на домашно насилие?“, 131 (99,2 %) участници са посочили отговор ДА.

На въпроса „Какво научих по време на обучението?”, участниците посочват:

много неща за директната работа по случаи на деца жертви или свидетели на ДН; реакция в случай на ДН; провеждане на интервю с дете; работата на специализиран център за деца жертви на насилие Зона ЗаКрила, работата в синя стая; роли на институциите при деца, жертви на ДН; психологическа работа с жертвите на ДН; споделен опит и практики; нови техники и методи за работа; припомняне и обогатяване на знанията по темата.

Участниците споделят, че са харесали методите на представяне на темите (филми, дискусии, работа в малки групи, споделяне на добри практики), добре структурираната програма, достъпността и изчерпателността на информацията и представените теми, опита на обучителите и професионалното водене на обучението, практическата насоченост на обучението, обратната връзка.

Данните от обратните връзки показват, че нагласите на участниците спрямо домашното насилие като проблем, като последствия за децата и като начин на реагиране варират в зависимост от опита им в работата по случаи на деца, жертви на ДН, както и според утвърдените и приложими местни практики за междуинституционално взаимодействие в тези случаи.

За проект BODROZI - реакция при случаи на домашно насилие над деца

Обученията са по проект  BODROZI - реакция при случаи на домашно насилие над деца, изпълняван от двете организации. Основна цел на проекта е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които са замесени деца - като жертви или като свидетели и в резултат да се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие в цялата страна.

Проектът има подкрепата на редица институции – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. В края на проекта през специализираните обучения ще са преминали на 1000 специалисти от цялата страна, сред тях: полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти.

Обученията са базирани на споделен опит от експерти от цялата страна на добри практики за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие и международно признатите като добра практика стандарти за качество на Детските къщи, адаптирани към националния контекст и прилагани в 3 центъра „Зона ЗаКрила”. Стремежът е именно тези стандарти да бъдат разпространени в цялата страна като модел на работа.

 

Допълнителните цели на проекта са свързани с: въвеждане на ориентиран към детето подход на всички етапи на закрила и подкрепа на детето; стимулиране на сътрудничеството между органите за закрила на детето чрез взаимно опознаване и обучение; подобряване на капацитета за разпознаване, разкриване и справяне с домашното насилие сред професионалистите работещи с деца и обществото; подобряване на специализираните услуги с цел по-добро справяне с нуждите на децата жертви / свидетели на домашно насилие; разпространение на модела „Зона ЗаКрила” в страната;

 

Очакванията са по този начин практиките за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие да се подобрят в цялата страна, да се развие прилагането на редица разпоредби, свързани с правата на децата жертви на насилие. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програмата „Права, равенство и гражданство“.