Професионализирането на социално-възпитателната интервенция

Професионализирането на социално-възпитателната интервенция

Семинарът „Професионализирането на социално-възпитателната интервенция в сферата на правосъдието за деца: Предизвикателства и възможности във Франция и България” е организиран от Сдружение Институт по социални дейности и практики, съвместно със Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Национална мрежа за децата.

Семинарът е подкрепен от Френски институт в България в рамките на програма за подкрепа на университетски и научни прояви.
.
Темите за обучението, образованието и професионалните стандарти в рамките на социално-възпитателните дейности с деца в конфликт със закона ще бъдат основни пунктове в изказванията на български и френски университетски преподаватели. 
Предвидено е отворено и пространство за обсъждания и дискусии.
.
Семинарът е със свободен достъп, осигурен е превод и не е необходима предварителна регистрация.

Подходящ е за професионалисти работещи в сферата на защита правата на децата, научните среди, студенти и граждани свързани с темите в програмата.
.
Програмата подлежи да промяна.
Очаквайте допълнителна информация относно залата, в която ще се проведе събитието.
.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
.
23-24 октомври, 2018 г.

23 октомври, вторник

9.00 - 9.30 Откриване на семинара
- проф. Клавдия Сапунджиева, Софийски университет "Св. Климент Охридски", ръководител катедра "Социална педагогика и социално дело", България
- Даринка Янкова, изпълнителен директор на ИСДП, България
- Представител на Министерството на правосъдието или на Държавната агенция за закрила на детето 
- Представител на Френския институт в София, България

9: 30-11: 00 Обучение на социални педагози и социални работници в университетите - състояние и предизвикателства в България и Франция
Модератор: г-жа Мариама Диало, независим консултант, специалист по закрила на детето / правосъдие за деца
1. Социално- педагогическа подготовка в Софийския университет - постижения и предизвикателства
Професор Нели Божяджиева, катедра "Социална педагогика и социални дейности", Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

2. Продължаващо образование чрез изследване. Пример за изследване – експеримент за спазването на принципа на състезателност, осъществено с професионалистите, прилагащи възпитателни мерки, наложени със съдебно решение (като мярка за закрила ).
Г-жа Анна Рурка, доцент, университет Нантер Париж, Франция

Дискусия с аудиторията

11: 00-11: 30

Кафе пауза
11.30-13.00 ч Взаиморъзките между обучението и професионалните стандарти в областта на социално-възпитателните дейности с деца в контакт със закона във Франция и България
Модератор: Анна Рурка, доцент в Университета Нантер Париж

1. Професионализация на социално-възпитателните интервенции в сферата на правосъдието за деца. Пример за приемна грижа във Франция: принос, ограничения и настоящи предизвикателства
Г-н Gilles Seraphin, професор в университет Нантер Париж, Франция

2. Между сегментацията на професията и експертната специализация: френският опит в професионализацията на социалната работа. Силни и слаби страни на френския модел по отношение на социалната намеса.
Г-н Stéphane Rullac, професор в Университета за социална работа и здраве на Лозана и университета Париж VIII, Франция

3. Магистърска програма "Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители" - мултидисциплинарен отговор на нуждите на съвременната правосъдна практика
Професор Нели Петрова, научен ръководител на магистърска програма, Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

Дискусия с аудиторията


13:00 - 14:00 

Почивка


14.00 - 15.30 
Обучение в областта на социално-възпитателните дейности за деца в контакт със закона във Франция и България
Фасилитатори: д-р Георги Богданов, Национална мрежа за децата; Г-жа Мариама Диало, независим консултант, специалист по закрила на детето / правосъдие на детето; Г-жа Зорница Петрова, координатор на проекта, ИСДП

Дискусиите се осъществяват в малки работни групи
Представяне на препоръките на работните групи


15.30-16.00 

Кафе пауза

16: 00-17: 30
Представяне на резултатите от дискусията и въпроси към лекторите
Модератор: г-жа Надя Стойкова, доктор по социалната педагогика, Институт по социални практики и дейности - София

24 октомври, сряда

9: 00-10: 30 Професионализация и реформа на младежкото правосъдие в България Модератор: проф. Нели Петрова, Софийски университет

1. Основните идеи в реформата на правосъдието за деца в България и необходимостта от социално-педагогически специалисти
Г-жа Ива Пушкарова, доцент по право, магистърска програма "Социално-възпитателни дейности с нарушители", Юридически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

2. Социална работа и отклоняване 
Г-жа Велина Тодорова, Институт по право, Българска академия на науките, България

Дискусия с аудиторията


10. 30-11: 00

Кафе пауза
11.00 - 12.30 Кръгла маса "Професионализъм, професионални стандарти и качество на интервенция за деца в риск"
Модератор: Национална мрежа на децата, г-жа Мариама Диало, независим консултант
Участници: Френски преподаватели, научни работници, представители на национални институции, на български университети, български експерти от НПО

12.30-13.00 Заключителна сесия