Среща по медиация в ЦОП-Пиротска

Среща по медиация в ЦОП-Пиротска

На  14.03. в Център за обществена подкрепа – Пиротска ще се проведе неформална среща между организации с доказан опит в прилагането на медиация, които ще споделят практики от работата си с цел сътрудничество и по-широко приложение на медиацията.

Освен основната програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието” ИСДП разполага и с редица други програми, свързани с пилотирането и въвеждането на добри модели за работа с деца и семейства. В рамките на тази своя дейност организацията планира да пилотира възстановителна практика за деца, които са жертва на престъпление, като приложи медиация или конферентен подход  в социалните си услуги.

 

Срещата се състои в рамките на проект "Възстановително правосъдие за деца-жертви", финансиран по програма Дафне на ЕК.