Съвети за подкрепа

Съвети за подкрепа

Съвети за подкрепа

На 17.02.2016г. се проведе Първият съвет за подкрепа по проект „Правосъдието, приятел на детето – обучение на специалисти за по-добро взаимодействие”, организиран съвместно с Министерство на правосъдието и Институт по социални дейности и практики по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влeзе в сила за България през ноември 2015г.

Срещата бе открита от Министерство на правосъдието. Последва представяне на напредъка по прилагане на Директивата 2012/29/ЕС в България, както и на eвропейски модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие. Обсъдено бе прилагането на Директивата 2012/29/ЕС при възрастни, жертви на престъпление – предизвикателства и идеи. Екипът на ИСДП представи изследването за профила на пробационния служител, както и данни от официалната статистика.  В срещата участваха 19 специалисти.

Присъстваха представители на МВР, Прокуратура, МОН, МЗ, ДАЗД, СДВРП, НИП, МТСП, АСП, Академия на МВР, ГД СНП и неправителствени организации.

 

На 28.06.2016г. се проведе Втори съвет за подкрепа. Представен бе проектът „Правосъдието – приятел на детето обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие” и постигнатия напредък в изпълнението му - разработените материали по проекта, възможности за прилагането им в практиката по гарантиране правата на жертвите на престъпления и въвеждане на модел за интегриран подход на междусекторно взаимодействие при уязвими жертви според Директивата 2012/29/ЕС. Представиха се предстоящи обучения на професионалистите, работещи с деца и възрастни жертви или свидетели на престъпление. Участници бяха 13 специалисти.

 

На 20.02. се проведе Трети съвет за подкрепа на тема "По-добро взаимодействие – интегриран подход за защита на правата и за подкрепа на жертви на престъпления", воден от Институт по социални дейности и практики с участието на международния независим експерт Дайа Венке. Присъстваха представители от Върховна касационна прокуратура, ДАЗД, Агенция за социално подпомагане, МВР - ГДНП, АМВР, НМД, Фондация „Асоциация Анимус”, представител на кабинета на Омбудсмана. В презентацията си независимият експерт от Германия, г-жа Уенке, запозна аудиторията с модела Барнахус, създаден в Исландия през 1998 г.

Екипът на ИСДП представи данни и резултати от прилагането на Координационния механизъм в случаите на насилие над деца и гарантирането на правата на пострадалите от тежки престъпления деца-трафик,  сексуални посегателства, домашно насилие и злоупотреба с деца 2016г. Представен бе напредъка на България за въвеждане във вътрешното ни законодателство на изискванията на Директивата 2012/29/ЕС. В срещата се включиха 25 специалисти.

 

На 18.09.2017г. се проведе четвърти Съвет за подкрепа. Екипът на ИСДП представи обратна връзка от проведените супервизии в цялата страна. Обсъдиха се трудностите и предизвикателствата по време на изпълнение на проекта, дадоха се съвети за подобряване на практиката при подобряване на изпълнението на Директива 2012/29/ЕС. Заедно с това беше представен обучителен филм. На форума присъстваха 15 специалисти.

 

Петият съвет за подкрепа се проведе на 12.10.2017г. Обсъдиха се ключовите аспекти на реформата в правосъдието за деца, както и базирания на познания и изследвания подход. По време на срещата бе представена и иновативната услуга „Праводетел” – Център по правата на децата, както и практики за ресторативно правосъдие за деца от три държави – Финландия, Северна Ирландия и Белгия. Голямо внимание бе обърнато на различни възстановителни практики като медиацията и как те биха могли да станат част от детското правосъдие. Бяха разгледани случаите, в които извършителите са членове на семейството. В срещата взеха участие 13 специалисти.

Шестият съвет за подкрепа се проведе на 5.12.2017 в участието на независимия експерт – Даяа Венке. Проведе се дискусия с представител на Върховна касационна прокуратура, Малена Филипова. Представен бе европейския модел за интегриран подход за защита на правата и подкрепа на деца, жертви на насилие.