Съвместно обучение на инспектори „Пробация – затвор”, социални работници и психолози от социални услуги

Съвместно обучение на инспектори „Пробация – затвор”, социални работници и психолози от социални услуги

Обучението се проведе на 19 и 20 ноември 2015 г. в София и беше насочено към повишаване на знанията и професионалните умения на 30 специалисти, работещи в затвори и в социални услуги в София, Шумен и Видин по отношение на оценката на нуждите на лишените от свобода и оценката на резултатите от работата по конкретен случай.

Целта на съвместното обучение бе да допринесе за формиране на общо професионално разбиране и професионален език сред двата екипа -  инспекторите от затворите и екипите от социалните услуги, които апробират  интегрираната услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода. Смесеният и интерактивен формат насърчи взаимодействието между екипите и създаде предпоставки за бъдещо партньорство в работата с младежи, на които предстои да напуснат затворите.  

Задачите, които си постави обучението:

  • участниците да научат повече за съдържанието на оценката и методите, по които работи „другия екип” за оценка на риска, при планиране на работата с осъдените и ползващите услуги;
  • да изведат индикатори, по които да се отчита промяната у клиента;
  • да изработят заедно механизъм за взаимодействие и „предаване” на случаите.

 

Отделен модул беше центриран върху различни подходи при работа с представители на ромския етнос – включване на неформалните лидери при работа с извършителите на престъпление и включване на семейството при превантивна работа с извършителите.

Обучението се проведе в рамките на проект "Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода", изпълняван от Институт по социални дейности и практики, в партньорство с фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“

Галерия