Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS

Техническо задание за избор на Консултант в проект REVIS

Техническо задание за избор на

Консултант в проект REVIS

Настоящото техническо задание е изготвено в съответствие с Вътрешни правила на Сдружение „Институт по социални дейности и практики” за условията и реда за изразходване на финансови средства и определяне на изпълнител за получена безвъзмездна финансова помощ.

 • Позиция: Консултант ( за юридически и физически лица )
 • Период на изпълнение на услугата: април-декември 2022г
 • Продължителност на предоставяне на услугата: приблизително 12-15 работни дни
 • Краен срок за кандидатстване за позицията: 05 май, 2022 г.

Институт по социални дейности и практики

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) е неправителствена организация, работеща повече от 20 години, за гарантиране зачитането на правата на децата в България, като участва в разработването на политики за деца и семейства, предоставя социални услуги за деца и семейства, разработва и прилага програми и дейности за професионална подкрепа  на специалисти работещи с деца от социалната сфера и образованието.

През 2020 г. нашите програми и дейности подкрепиха 1 465 деца и семейства чрез информиране, психосоциално консултиране, посредничество, терапевтична работа, обучения.

Нашите ключови дейности включват:

 • Разработване и реализиране на социални услуги, разработване и внедряване на нови програми, методи, техники и средства за социална работа.
 • Проектни дейности в областта на закрила правата на детето и практиките на социалните дейности.
 • Провеждане на изследвания и експертни оценки на политики, стратегии и практики в социалната  сфера.
 • Организиране и провеждане на тематични конференции и семинари, разработване и разпространяване на информационни и методически материали, партниране и сътрудничество в разработването и реализирането на проекти и програми с други институции и организации в страната и чужбина, международен обмен на опит със сродни организации.

Относно Проект REVIS

ИСДП, в партньорство с организации от Унгария, Румъния, Хърватия и Сърбия стартираха двугодишен проект, финансиран от ЕС, озаглавен „ REVIS: Отговор на насилието от връстници сред деца в училища и съседни места “. Стартирал през януари 2021 г., проектът се изпълнява в партньорските държави с цел: 

 • предотвратяване, борба и реагиране на насилието от връстници сред децата в училищата чрез трансформиране на социалните и полови норми и поведение. 
 • създават пространство за децата да се противопоставят на социалните и полови норми, които водят до насилие от връстници, и да станат създатели на промяна, способни да разработят устойчиви решения, които се справят с насилието. 

Дизайнът на проекта се основава на регионално изследване, проведено през 2020 г. от фондация Terre des hommes и нейни партньори относно това доколко дълбоко вкоренени социални и полови норми водят до различни видове насилие срещу деца в училищата и как се проявява това насилие. Въз основа на констатациите и препоръките от това регионално изследване, проектът REVIS разработи специална учебна програма, фокусирана върху насърчаването на положителни норми и оспорване на вредното поведение.

Проектът ангажира десет училища във всяка от четирите държави и обучи обучители и фасилитатори от целевите училища въз основа на специално адаптираната учебна програма. Училищните фасилитатори провеждат дейности с деца и млади хора (около 400 във всяка страна) за предотвратяване, борба и реагиране на насилието от връстници в и около училищата и образователната среда  както и децата имат възможност да се справят с проблема чрез собствени решения. 

 

Цели на консултанската услуга

В рамките на Работен пакет 3 – Дейности с участието на деца + разработване на проект – с участие и ръководство на децата, ще бъдат изследвани и определени възможности за намеса в случаи на насилие от връстници и как да се противопоставят на бездействието от страна на другите. В проекта това се нарича участващо изследване в действие.

Процесът на участващо изследване в действие и разработване на прототип (проект) за противопоставяне и реакция на насилието ще се осъществи с децата и това ще доведе до разработването на идеи за намеса и реакция на насилие, които да бъдат реализирани от децата и младите хора. Във всяка от партньорските държави ще се подберат най-успешните прототипи, които ще бъдат финансирани безвъзмездно, за да се реализират от децата в съответните училища. 

ИСДП търси външен консултант, който да подпомогне децата и младите хора да изследват насилието в училищата и да разработят прототипи (проекти) за противопоставяне на насилието, както и да ги реализират.

Обхват на консултанската услуга

Основните задължения на консултанта са:

 • Адаптиране и разработване на Модел на участващо изследване в действие и разработване на прототип (проект) – подход, базиран на решения с участие на децата, за да им помогне да разработят своите иновативни идеи и да пилотират/реализират своите проекти;
 • Проектиране и предоставяне на подходящи за децата творчески дейности и упражнения за всяка фаза от процеса на мислене на проекта;
 • Проектиране и провеждане на 2 дневен обучителен семинар с участието на 20 деца и 10 фасилитатори  за идентифициране на възможности за намеса в случаи на насилие от връстници и преодоляване на бариерите от бездействието на другите. Семинарът включва две основни теми: методология на изследване  (стъпки, които трябва да се предприемат, изследователски инструменти) и идентифициране на насилието; разработване на идеи и проекти  и решения за реализирането им.
 • Предоставяне на методологически и технически насоки на фасилитаторите за провеждане на участващото изследване в действие в техните училища с участието на децата-изследователски работилници.  Участие в поне една изследователска работилница с деца в целево училище.
 • Предоставяне на методологически и технически насоки на фасилитаторите за провеждане на работилници в училищата за разработване на прототипи (проекти).

Така консултантът ще:

 • разбере възгледите на младежите и ще подкрепи процеса на задълбочаване на знанията, свързани с насилието от връстници сред децата и нормите, основани на пола;
 • насочва младежите да дефинират нуждите и проблемите, идентифицирани от тях;
 • подкрепи идеите и предложените иновации на децата и младите хора и ще подпомогне избора на най-добрите.
 • предостави техническа подкрепа за това как да се представят/развият  прототипите/ проектите, следвайки предложените стъпки и структура.
 • помогне на децата и младите хора да реализират своите прототипи/проекти и да внедрят своите решения.

Профил на консултанта: 

 • Познания за закрила на детето, насилие над деца с акцент върху насилието и тормоза между връстници, в училищна среда, най-добри практики за осигуряване на детско участие и техники за детско участие;
 • Познания и опит в адаптирането и разработването на методологии за изследване в действие и модели на мислене за проектиране, които ще отговарят на специфичните цели на проекта REVIS ( Доказателства за съответната подобна извършена работа)
 • Познаване на инструментариуми и методологии за участие на децата (напр. https://childhub.org/en/child-protection-multimedia-resources/participative-methodologies-children-and-youth )
 • Добро познаване на изследователски методологии

За да кандидатствате: 

Заинтересованите лица се приканват да представят следните документи на български език в срок до 17.00 ч. на 05 май, 2022 г: 

 • Автобиография на лицето, ако кандидатът е физическо лице или автобиографии на лицата, които ще осъществят консултанската услуга, ако кандидатът е юридическо лице с препратки към подобен опит
 • Мотивационно писмо
 • Техническа оферта, която съдържа: работен план, график на дейностите (макс 5 страници)
 • Ценова оферта, която съдържа: обща цена на услугата, брой работни дни, цена за един работен ден в лева и евро с посочено ДДС, ако е приложимо. В цената на услугата се включват всички разходи за изпълнението й, включително пътувания, настаняване и др.

Документите за кандидатстване се представят в електронен формат на адрес: b.gitsova@sapibg.org и са придружени със следното наименование на електронното писмо:  „REVIS, кандидатстване за консултант, вашето име и фамилия“

Моля, имайте предвид, че само с избраните кандидати ще се свържем. Всяка молба, получена след крайния срок, няма да бъде разглеждана.

За допълнителна информация: Борислава Гицова, b.gitsova@sapibg.org, тел:0895525868