В Шумен бе представена на независимата оценка на модела „Зона ЗаКрила“

В Шумен бе представена на независимата оценка на модела „Зона ЗаКрила“

По инициатива на Уницеф България и със съдействието на община Шумен, на специално събитие в града бе представена независимата оценка на модела и услугите, предоставяни от Детски центрове за застъпничество и подкрепа „Зона ЗаКрила“. На срещата присъстваха представители на община Шумен,ОДМВР - Шумен, съдебвна власт, РДСП и ДСП – Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав, представители на училища и да други социални услуги в общината.  Детски Център за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“ Шумен бе представен от директора на Институт по социални дейности и практики г-жа Даринка Янкова и от директорът на центъра в Шумен г-жа Златка Йорданова.

 

На срещата бе представена оценката на модела и услугите, предоставяни от Детските Центрове за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“, новият филм за „Зона ЗаКрила“  и се проведе дискусия относно осигуряването на тяхната устойчивост и прилагането на модела на регионално и национални ниво.

 

Оценката на модела и услугите, предоставяни от Детските Центрове за Застъпничество и Подкрепа „Зона ЗаКрила“ бе инициирана в края на 2019 г. от УНИЦЕФ. Целта бе да се оцени тяхната релевантност, ефективност, ефикасност и въздействие, както и да допринесе за институционализирането на модела и разкриването на подобни услуги и в други области на страната.

 

Оценката бе извършена в периода ноември 2019 г. – май 2020 г. от независим външен оценител, проф. Робин Хар, с подкрепата на националните консултанти Кристина Славова и Люба Деветакова.

 

Докладът от оценката категорично потвъди положителните резултати от услугите за децата и родителите и тяхното въздействие, като също така извежда следните констатации и изводи по отношение на устойчивостта на модела: „Пилотните услуги отговарят напълно на националните приоритети и нуждите на правителството от развитие на услуги за превенция и реакция към насилието над деца и подкрепа на техните родители; интегрираният подход на предоставяне на качественa подкрепа носи най-големи ползи за децата и семействата, а същите са допринесли за подобряването на достъпа до правосъдие за децата, преживели насилие и престъпления; „Зона ЗаКрила“ е допринесла и за подобряване на сътрудничеството и координацията между секторите и различни специалисти за осигуряване на най-добрите интереси на децата — жертви на насилие.”

 

Иновативният модел „Зона ЗаКрила“ стартира през 2016 година благодарение на  партньорството на УНИЦЕФ, правителството, БТВ/BTV, общините София, Шумен и Монтана, Институт за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус“.

 

Центрове „Зона ЗаКрила“ в момента има в три града в страната – Щумен, Монтана и София, те осигуряват защитено пространство, в което децата и родителите могат да получат цялостна и безплатна подкрепа от компетентни и добре обучени психолози, социални работници и юристи „под един покрив”. Екипите работят в сътрудничество с отделите за закрила на детето, образователната система, полиция, прокуратура и съдилища, улеснявайки усилията на всички институции около детето да бъдат в негов най-добър интерес.