Събития

93 новородени бебета намериха обич, дом и подкрепа при своите приемни родители за последните 4 години
93 новородени бебета намериха обич, дом и подкрепа при своите приемни родители за последните 4 години Развитието на приемната грижа за новородени бебета в Област Шумен започна през 2011 година.  Комплексът за социални услуги в Шумен, с подкрепата на  UNICEF - България организира информационна кампания. Дадохме й име - "За бебетата и нуждата им да бъдат обичани". Стартирахме поредица от инициативи, чрез които разказвахме на хората за нуждата на новородените бебета от обич, подкрепа и семейна грижа. Разказахме за приемната грижа и споделеното родителство, за смисъла, който има да обединим усилията си, за да дадем шанс на всяко дете в риск да расте в семейство. Изминаха 4 години от момента, в който за първи път настанихме новородено бебе в приемно семейство. От тогава до този момент беше предотвратено изоставянето в институция на 93 бебета, които по различни причини не остават със своите рождени родители. Партньорството на областно ниво направи възможно развитието на приемната грижа за новородени бебета в Област Шумен. Освен Отделите за закрила на детето, наши партньори са Община Шумен и Центъра за обществена подкрепа в Нови Пазар, Центъра за майчино и детско здраве към UNICEF  - България, МБАЛ - Шумен.   Първи родители Днес, екипът на Комплекса за социални услуги е развил професионални компетенции на 20 семейства, които уверено поемат грижа за новородени бебета и малки деца. Освен добрата грижа, те са готови във всеки един момент да дадат път на бебетата към новите им родители - осиновителските семейства, които така дълго очакват своите рожби. Приемните родители знаят, че са част от живота на бебето в най-важния момент - мигът след раждането и отдават обич и грижа, когато бебето има най-голяма нужда от това. Така то се учи да създава връзки, изгражда чувството си за значимост, поема по-уверено пътя към своята автономност. Това може да даде само едно семейство - добре подготвено да посрещне точно тази нужда.   Подкрепа за подкрепящите Организираната подкрепа на семействата е ключов момент в развитието на приемната грижа за новородени бебета. Приемните родители имат възможност във всеки един момент от денонощието да потърсят подкрепа от ключовия социален работник. В групата за взаимопомощ отваряме пространство за споделяне на радостта и трудностите в грижата. Привличаме външен експерт - детски психиатър, чрез който подкрепяме приемните родители,  на които е поверена грижата за бебета и деца с увреждания. Организираме супервизии, чрез които даваме обратна връзка на поставени трудности в нелекия процес на грижа за приемно дете. Заставаме до приемните семейства при срещата на бебето с рождените родители или осиновителски семейства. Осигурената семейна грижа в приемните семейства, даде възможно да се ускори и процеса на осиновяване и реинтеграция. Следваме  най-добрия интерес на децата и осигуряваме подкрепа за децата, родното семейство и осиновителите.
Среща на Съвета за подкрепа
Среща на Съвета за подкрепа Министерство на правосъдието в партньорство с Институт по социални дейности и практики организира Обществен съвет за подкрепа във връзка с преглед на ангажиментите на България по изпълнение на Директива 2012/29/ЕС относно минималните стандарти за защита и подкрепа на жертвите на престъпления, която влиза в сила за България от ноември 2015 г. Общественият съвет ще се състои на 21 октомври 2015 г. от 15.00 ч. в зала  205 в сградата на Министерство на правосъдието. Ще бъдат представени ангажиментите на страната за изпълнение по прилагането на Директива 2012/29/ЕС, както и актуалните дейности, които допринасят за тяхното изпълнение.  Институт по социални дейности и практики ще представи резултати от текущи и предстоящи проекти по въвеждане на изискванията на Директивата и възможности за страната ни да отговори на тези изисквания. Специално внимание ще се отдели на напредъка по прилагането на Директива 2012/29/ЕС, както и на предстоящите възможности за обучение на съдии, прокурори, представители на полицията, лекари и социални служби от всичките 28 областни съдебни райони по изискванията на Директивата за подкрепа на жертви на престъпления в рамките на проект "Правосъдие, адаптирано към детето – обучение на професионалистите за по-добро взаимодействие" (Justice befriends the child – training of practitioners for better cooperation).   На Съвета за подкрепа ще бъде представен проект „Повишаване компетенциите на пробационните служители”, договор № 93-00-237/ 27.04.2015 г., финансиран по Малката грантова схема BG 15 на Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.”,   и напредъка в изпълнението му, като ще бъдат обсъдени и предстоящите проектни дейности. Покани за участие са отправени към представители и експерти от Държавна агенция за закрила на детето, Прокуратурата, Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанието”, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция”, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Академия на МВР, Национален институт по правосъдие, Агенция за социално подпомагане, УНИЦЕФ – България.    За правосъдие, адаптирано към потребностите на децата: Общественият съвет за подкрепа е дългогодишна инициатива на Институт по социални дейности и практики, която той осъществява в рамките на програма „Деца и правосъдие – превенция на насилието”.  Съветът обединява представители на Института, ДАЗД, АСП, МП, Академия на МВР, Институт по психология на МВР, МТСП, МЗ, МОН, УНИЦЕФ и др. в усилията им за развитие и прилагане на политики и практики, подкрепящи децата, участници в правни процедури. Сесиите му се организират няколко пъти в годината и откриват пространство за дискусия между различните професионалисти по представени от Института изследвания, препоръки, разработени стандарти и пр.
Как да защитим децата от насилие
Как да защитим децата от насилие Институт по социални дейности и практики организира на 15 октомври 2015 г. (четвъртък) кръгла маса “Как да защитим децата от насилие”. На събитието ще бъдат представени нови практики за работа с деца, професионалисти и родители в училища и детски градини, пилотирани от ИСДП в рамките на проект „Биентретанс – мрежа на резилианс”. Ще поговорим за някои от предизвикателствата, които образователните институции и родителите трябва да са готови да посрещнат в контекста на динамичните промени на проблемите и потребностите на децата в училище днес. Кръглата маса ще се проведе и във връзка със стартиралата през месец юни 2015 г. кампания „Едно от Пет” на Съвета на Европа, която Институтът реализира в България. Кампанията е част от общата дейност на организацията по превенция на сексуалното насилие на деца и повод да поговорим за ролята, която професионалистите в училища и детски градини могат да изиграят по тази важна тема. Ще се радваме да споделим с Вас предстоящите планове на организацията за работа с училища и детски градини на територията на страната, за да се гарантира сигурна и развиваща за децата среда. Събитието ще се проведе в SOHO - Софийска Холистична Коуъркинг Компания, ул. Искър 4 (зад ЦУМ), от 10:00 до 13:30 ч.
Институт по социални дейности и практики поема управлението на КСУДС – Стара Загора
Институт по социални дейности и практики поема управлението на КСУДС – Стара Загора Институт по социални дейности и практики поема управлението на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Договорът с община Стара Загора е сключен на 1 октомври 2015 г. и обхваща период от три години. КСУДС – Стара Загора има 10 годишен опит в развитието и предоставянето на социални услуги под управлението на сдружение „Самаряни”, които успяват да превърнат Комплекса в еталон на грижата за уязвими деца.  За това време екипът е подкрепил хиляди деца и техните семейства, повишавайки капацитета и уменията им за родителстване и предотвратявайки изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции. Подобряването на семейната среда и родителството ще продължат да бъдат водеща цел на услугите, които Комплексът предлага. Постепенно ще бъде доразвит капацитетът за предоставяне на услуги, които включват различни групови програми за родители, деца и тийнейджъри, в зависимост от техните индивидуални потребности. Ще бъде включен и пакет от изцяло нови услуги,  сред които интензивна социално-педагогическа подкрепа и придружаване на деца във висок риск,  както и интегрирани услуги за деца, жертви на насилие. И в Стара Загора Институтът ще продължи политиката си да подкрепя и развива капацитета на специалистите, работещи в услугите, които управлява, чрез обучения и супервизии. Визията за развитието на Комплекса в следващите три години включва постигане на европейско качество на всички предоставяни услуги, осигуряване на достъп до услугите за всички нуждаещи се и превръщане на Комплекса в модел за социална работа, лаборатория за иновативни практики и в реален ресурсен център за община Стара Загора по отношение на прилагането на модерна социална работа във всички институции и услуги. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора включва: Център за обществена подкрепа на деца и семейства, който предоставя пакет от социални услуги, насочени към предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, реинтеграция и подготовка на децата от институционална грижа за независим и достоен живот, подкрепа на приемни родители и осиновители, превенция на насилието, отпадането от училище и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Звено „Майка и бебе” – услугата предоставя подслон и подкрепа на майки, при които по социални, психологически или медицински причини има риск от изоставяне на детето.  Материалните условия са близки до семейните и животът е организиран на принципа на най-близко съответствие до дома, до естествените условия.   Споделена история: Институт по социални дейности и практики участва в изграждането на КСУДС – Стара Загора в периода 2005-2006 г., подкрепяйки методически местният доставчик – сдружение „Самаряни” в пилотната фаза на Комплекса, финансирана по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”. През годините Институтът се включва в развиването и прилагането на услуги за деца и семейства в КСУДС – Стара Загора в областите превенция на изоставянето, приемна грижа и осиновяване и превенция и подкрепа на деца с девиантно поведение. През 2006-2007 в рамките на проект „Деинституционализация на услугите в Стара Загора”, подкрепен от фондация АРК, ИСДП извършва оценка и анализ на местните потребности. На анализа стъпва концепцията за изграждане на областни центрове за приемна грижа на национално ниво в рамките на проект „Създаване на областен център по приемна грижа”, реализиран съвместно със Сдружение „Самаряни”, ИСДП и МСС с финансовата подкрепа на фондация „АРК” и Уницеф-България. През 2013 г. в рамките на проекта „Чуй детето” Институтът подкрепя обособяването на „синя стая” в Комплекса - специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, жертви на насилие;  създаден е и обучен мобилен екип за разпит на деца. Методическата подкрепа от страна на Института продължава до април 2015 г. Проведени са редица междуинституционални работни срещи и обучения за договаряне на междусекторното сътрудничество в рамките на правосъдието за деца и с участие на деца- жертви.   Източник на снимката – сдружение „Самаряни”, www.samaritans.bg
10 години рисуваме детството
10 години рисуваме детството Комплексът за социални услуги в Шумен отбеляза 10 години от създаването си. Официалното откриване беше на 2 октомври 2005 година. "Изминаха 10 години, изпълнени с ентусиазъм в работата на екипа, професионализиране,  партньорство и съвместна работа. Днес ние се обръщаме към нашите партньори с благодарност за споделената работа и грижа за децата и родителите, с които работихме съвместно през изминалите години", каза Директорът на Комплекса Венета Господинова. Празничният ден започна с тържествена среща на екипа на Комплекса с партньорите - Община Шумен, Отделите за закрила на детето, Центъра за майчино и детско здраве, Семейно консултативните центрове в Шумен, Велики Преслав и Нови пазар, Общински здравен център и много други.  По късно през  деня, Комплексът представи открити сесии с деца и родители. Жителите на Шумен имаха възможност да наблюдават: Сесия на Училище за бременни; Арт ателие с тийнейджъри Ателие "Житейски умения" с децата от Центъра за работа с деца на улицата.
Правителствена делегация от Украйна посети ЦОП – София
Правителствена делегация от Украйна посети ЦОП – София Практиките и опитът на Институт по социални дейности и практики в развитието и предоставянето на социални услуги за деца бяха фокус на визитата, организирана по инициатива на УНИЦЕФ – България. Сред официалните гости от Украйна присъстваха г-н Сергей Устименко, заместник-министър, отговарящ за Европейската интеграция, представители на Министерството на социалната политика, Началникът на кабинета на Президента, Комисарят на Президента по детски права и специалисти, работещи за развитието на социалната политика и услуги. Делегацията прояви интерес към процеса по предоставяне на услуги на практика, постиженията и предизвикателствата в неговото развитие и към координирането му на междуинституционално ниво.  Планирането, създаването и финансирането на социални услуги, системата за закрила на детето, делегирането на социални услуги на външни доставчици, както и българският опит в децентрализацията на предоставянето на социални услуги бяха част от темите, по които специалистите споделиха своя опит. Специален интерес предизвика  иновативният,  приоритетен за организацията  пакет от услуги и техники за подкрепа на деца и родители – интензивна подкрепа за деца в конфликт със закона, подкрепа за деца, жертва на насилие, приемна грижа. Посетена бе и „Синята стая”, която е предназначена  за щадящо изслушване на деца, участници в процедури.  
Незабавна реформа в детското правосъдие искат неправителствени организации
Незабавна реформа в детското правосъдие искат неправителствени организации Стартира мащабна обществена кампания “Детство без решетки” за пълно зачитане на правата на децата в конфликт със закона   София, 24 септември  2015 г . Незабавна реформа в детското правосъдие за пълното зачитане на правата на децата в България поискаха днес неправителствени организации на специална пресконференция в София. През изминалата година над 10 000 деца в България са били засегнати от действащия 60- годишен Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), а над 2000 деца са преминали през затворени институции - поправителни домове, следствени арести, полицейски и гранични управления, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, интернати. Организациите - Български хелзинкски комитет, Институт по социални дейности и практики и Национална мрежа за децата - обърнаха внимание на редица сигнали и данни2 във връзка със следните проблеми в затворените институции за деца: Множество данни за насилие и малтретиране на деца в местата за лишаване от свобода - поправителни домове, арести, полицейски и гранични управления, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, интернати. Настаняване при неприемливи материални условия (липсваща или лоша вентилация, хигиена, осветление, отопление и съоръжения за топла вода, санитарни помещения и други). Никакъв достъп до образование (като в следствените арести) или лошо качество на образованието. Липса на достъп до адекватна медицинска помощ. Всичко това представлява сериозно нарушение на международното право по правата на човека, включително на Конвенцията на ООН за правата на детето, според която лишаването от свобода трябва да се налага само като крайна мярка и за възможно най-кратък период. В България деца са лишавани от свобода често противозаконно или произволно и за продължителни периоди от време. Остарелият като подход ЗБППМН от 1958 г. продължава да наказва деца за “противообществени прояви”, включително статусни нарушения като бягство от вкъщи и дома, скитничество, просия, проституция и други, за които възрастните не се наказват по никакъв начин. Подобно поведение обикновено сигнализира за проблеми в грижите за детето и изисква адекватна реакция и подкрепа. Комитетът на ООН за правата на детето още през 2008 г. категорично препоръчва на България изваждане от употреба на всеобхватното и водещото до произвол понятие „противообществена проява“. България е критикувана многократно от различни международни и национални организации за своята неадекватна към правата на детето правосъдна система. Това се случи няколко пъти и през 2015 г. от страна на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и на нечовешкото или унизително отнасяне или наказание и от Комисаря по правата на човека към Съвета на Европа. Като опит за справяне с част от описаните по-горе проблеми, през август 2011 г. бе приета Концепцията за държавна политика в областта на детското правосъдие. Две години по-късно бе приета и Пътната карта за изпълнение на Концепцията за периода 2013–2014 г., която изтече миналата година, без да има съществен напредък по заложените дейности в посока необходимата реформа. На пресконференцията участва и зам-правосъдния министър Вергиния Мичева-Русева, която разказа за визията на държавата за реформата в детското правосъдие. През юни 2015 г. бе стартирана работна група за изготвяне на нов специален закон за детско правосъдие. От 1 октомври се очаква да стартират пет пилотни съдилища със специализирани детски състави в Варна, Пловдив и Козлодуй. В страната също вече работят 14 сини стаи, пространства за щадящо изслушване на деца, жертви, свидетели и извършители на престъпления, и се работи по изграждането на още пет. Макар поетите ангажименти от държавата да представляват положителен опит за промяна на системата на детското правосъдие, все още липсва цялостен подход към децата в конфликт със закона и реформата на сегашната система остава частична. Тя изисква не само промени в съдебната система, но също и в системите на образованието, здравеопазването и социалните грижи, както и системата на МВР. Децата, които попадат в затворените институции, са изключително уязвими. Повечето от тях са били малтретирани или неглижирани. Семействата им често живеят в крайна бедност, без достъп до адекватни услуги и подкрепа. В България деца, които на практика са жертви, са третирани като престъпници. Десетки хиляди деца в България плащат с настоящето и бъдещето си за липсата на ефективни действия от страна на отговорните институции, заявиха организациите. По време на съвместната пресконференция те категорично се обявиха за приоритизиране на реформата в детското правосъдие и настояха за: Отмяна на остарелия Закон за борба срещу противообществените прояви и закриване на социално-педагогически интернат (СПИ) и реформиране на възпитателно училище-интернат (ВУИ). Приемане на нов специален закон в тази област, отговарящ на международните стандарти, така че да се създадат специализирани детски съдилища, да се въведат стандарти за защита срещу произволно задържане, да се осигури справедлив процес, достъпна и качествена правна помощ. Развитие на нови услуги и мерки, алтернативни на лишаването от свобода. Развиване и прилагане на ефективни програми и услуги за превенция, подкрепа, реинтеграция и ресоциализация на децата и младите хора. Специализация на професионалистите, работещи с деца, и повишаване на капацитета им. Осигуряване на адекватни материални условия в институциите; гарантиране на достъп до качествено образование и здравеопазване във всички места, в които деца се лишават от свобода; прекратяване на насилието. Трите организации са изпратили  отворено писм о  до отговорните институции с искане за цялостна реформа в детското правосъдие, и са отправили експертни препоръки. Вярвайки, че всеки ден без реформа в детското правосъдие е един ден по-малко детство, организаторите обявиха и началото на мащабна обществена кампания “Детство без решетки”, която цели да подкрепи реформата и да доведе до приемането на нов закон за детско правосъдие. За да подкрепят искането за законодателна промяна, гражданите могат да подпишат онлайн петицията  тук  , която ще бъде внесена в Министерския съвет и Народното събрание на Република България.
Открита е Детска и младежка зона в Сливен
Открита е Детска и младежка зона в Сливен С официалното откриване на Детска и младежка зона започна работа Комплексът от услуги за деца в конфликт със закона в Сливен. Той обединява Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа, Преходно жилище и Наблюдавано жилище в мрежа от услуги, насочени към подкрепа, придружаване и помощ за ресоциализация и реинтеграция на деца в конфликт със закона. Институт по социални дейности и практики се ангажира с цялостното му управление, в партньорство с община Сливен и УНИЦЕФ. Дейността му ще бъде насочена основно към деца в конфликт със закона, уязвими деца, както и деца във висок риск. Услугите, които Комплексът предлага: Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа – предоставя услуги по превенция на отпадане от училище и поведение в конфликт със закона, както и придружаване и подкрепа за ресоциализация в рамките на съществуващия Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) в Сливен. Центърът ще се специализира като услуга за деца в конфликт със закона и техните семейства с нова методика на работа, включваща ежедневна интензивна работа с детето от специалисти в подкрепата му за позитивно социално включване. Част от услугите са изнесени на място в Детска и младежка зона в кв. „Надежда“ в Сливен, за улеснят общността в достъпа й до услугите. Наблюдавано жилище, което предоставя временно настаняване на младежи, навършили 18 години, напуснали поправително-възпитателни институции. Преходно жилище, осигуряващо временно настаняване на деца под 18-годишна възраст, напуснали поправително-възпитателни институции.    
Сензитивиращ семинар за професионалисти, работещи с младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода
Сензитивиращ семинар за професионалисти, работещи с младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода   На 17 и 18 септември 2015 г. в гр. София Институт по социални дейности и практики проведе Сензитивиращ семинар, насочен към повишаване на чувствителността на професионалистите от различни сфери по проблемите на последващата подкрепа на младите хора, изтърпели наказание лишаване от свобода.   Събитието бе пилотно по проект „Интегрирана услуга за последваща подкрепа на младежи, изтърпели наказание лишаване от свобода”, осъществяван от ИСДП в партньорство с  фондация С.Е.Г.А. по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане“, Малка грантова схема, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2009-2014.   Конкретните ангажименти към младежите на всяка една от структурите бяха представени пред 50 служители от социалните услуги, местата за лишаване от свобода, структурите на Агенция по заетостта и полицията, работещи с младежи,  изтърпели наказание лишаване от свобода, включително и младежи от ромския етнос. Акцент беше поставен върху новата „Интегрирана услуга” за младежи, изтърпели наказанието си в затвора, която Институт по социални дейности и практики ще предоставя от края на месец септември 2015 г. Услугата ще включва както дейности по посредничество и придружаване за осигуряване на техните базовите потребности при първите им стъпки на свобода, така и социална, психологическа и правна подкрепа за период от шест месеца след излизане от затвора. Една от целите на семинара бе да се обсъди нуждата от информация за съществуващите услуги и изграждането на работеща партньорска мрежа за ефективна последваща подкрепа за младежите. Бяха набелязани и насоки за взаимодействие при бъдещото предоставяне на „Интегрираната услуга” за тази целева група младежи. В рамките на събитието бяха проучени потребностите от подкрепа и обучение на институциите, които работят с младежите в София, Шумен и Видин, както и на служителите от затворите.
Уроци от и за деинституционализацията
Уроци от и за деинституционализацията   Институт по социални дейности и практики затвори вратите на Дом за деца «Асен Златаров» в София.    Като финално събитие на 16 септември  Институтът организира кръгла маса, под надслов „Уроци от и за деинституционализацията” и представи анализ на двугодишния си модел на социална практика в Дома. На събитието присъстваха председателят на Държавната агенция за закрила на детето г- жа Ева Жечева, партньори от държавните институции и неправителствения сектор.  Фокус на срещата беше осмисления опит, практики и равносметка на процеса  на закриване на една институция. Водещи акценти, които бяха поставени на дискусия: Нуждите на децата в алтернативна грижа Децата в алтернативна грижа са от семейства във висока степен на уязвимост, неглижирани, преживяват  психично страдание. Те са дългосрочно институционализирани, което се характеризира с раздяла със семейството, отглеждане в институция с правила и режим и прилагане на модела „някой друг да се грижи за теб”. При преобладаващата част от тях не  се отчита стабилност на грижата, а по-скоро промяна, която има три  възможни сценария: най- благоприятният – „семейство – институция”; „семейство – институция и отново институция”; „институция, друга институция и дом Асен Златаров”.  При по- голяма част от децата последиците се проявяват като множество трудности  и проблеми, които стават най- видими в пубертета.   Финансови и човешки ресурси в услугите Наличието на ресурси, човешки и финансови, е предпоставка за успеха при реализирането на многообразието от дейности. Практиката в Дом „Асен Златаров” очертава категорично необходимостта да се работи за издигане на професията социален възпитател, различна от тези на възпитателя в училище и социалния работник. Това поставя и изискването за  нови форми на обучение, насочени към доброто отношение към децата, придружаването им във всички дейности в резидентните услуги и структуриране на повече идеи, които обясняват какво стои зад поведението на децата и какво ни казват децата с тези поведения. Добрата грижа за децата предполага висок професионализъм, привличане на професионалисти с много добра подготовка и квалификация – проблем, валиден за всички резидентни услуги у нас. Една от проявите на този проблем е голямототекучество. Причините са различни, но най- често се свеждат до стрес и професионална безпомощност, съчетани с ниско заплащане. Финансово обезпечаване на качеството на услугата: близо 60% от средствата са разпределяни за заплати и осигуровки на служителите, при обичайното ниско средно заплащане в сектора. 36% от средствата са покривали общата издръжка на услугата. От тях, през двете години на управление, най-високи са дяловете на разходите за храна, за издръжка на сградата и за външни услуги. Сравнително нисък остава делът за издръжка на децата. Това отново показва по недвусмислен начин необходимостта от увеличаване на държавния единен стандарт, за да се гарантира добра грижа за децата.   Инструменти и мерки за междуинституционално взаимодействие Обикновено, междуинституционалното взаимодействие има различна интензивност и зависи от редица обективни фактори. В практиката при „Асен Златаров” гледната точка на партньорите варира от приемане на модела до пълно отхвърляне, дори упрекване. Изисква се дълго съвместно работене, за да се стигне до споделено разбиране и съвместни решения.   Кои са уроците от опита в „Асен Златаров”? Здравите деца в резидентните услуги не са „лесни деца” и в противоречие с широко разпространеното вярване, те са уязвими и се нуждаят от специални грижи. Това са  деца с комплексни нужди, множество проблеми, някои от тях са във висока степен на риск и формата на грижа и придружаването в  резидентната услуга не са достатъчни. Работата с децата в алтернативна грижа предполага нови идеи, нови форми на интегрирани услуги като интензивна социална- падагогическа подкрепа, психо- социална подкрепа и др. Работата с децата поставя изискването за експертиза на екипа, т. е. да знае всеки специалист какво прави, за друга подготвеност и компетентност, за въвеждане на нова професионална фигура на социален възпитател в резидентните услуги. От ключово значение е и въвличането на много актьори, включване на представители на различни институции, като ОЗД, Училище, МВР, МКБППМН, Община, социални услуги, доброволци. Изисква се много съвместна и продължителна междуинституционална работа за децата. Когато се работи дългосрочно отношенията между партньорите се смекчават и се стига до споделено професионално разбиране за проблемите и споделени съвместни действия. Големият урок от и за децата е: Промяната  е трудна. Дори и да се положат много усилия, може да не се постигне видима промяна. Но малките моменти на успех и малките стъпки са тези, които радват и променят децата, носят удовлетвореността на професионалистите, а от там и ефикасност на грижата.   Споделени „Истории на живота” Когато попълва пъзелите от своята история на живота, Пепи споделя мечтата си – да види своя брат близнак, с който са разделени от дълги години и живеят в различни институции и градове. Проследяването на пътя на другото дете през институциите  и организирането на среща между тях изглежда почти невъзможно и отнема дълго време. Днес, Пепи определя този ден като най-щастливия в живота си. Живо и с много емоция трите екипа – на ИСДП, на ЦОП и на Дома споделиха опита си в работата с децата и трудния път към добрите практики в груповата работа:  ежеседмичните срещи на групите, участие на децата в живота на дома и вземането на решения, малките групови проекти, провеждане на ритуали по време на хранене. Социалните работници и психолозите от ЦОП представиха новата услуга „Интензивна социално – педагогическа подкрепа” за деца с висока степен  на риск, чрез която успяват да постигнат структурирана и терапевтична среда за децата.   В рамките й са отворени различни групови програми - „По – добре да поговорим” за деца с агресивно поведение, Програма за социална анимация, насочена към общуване и социално представяне, различни ателиета - Училищна подкрепа, Готварство. Като особено успешни, и децата и специалистите, определиха сесиите на арт-ателието, което се води от художника Цветомир Асенов. Пространство, в което децата изразяват вътрешните си преживявания по различен начин и чрез творчеството придобиват  увереност в своите възможности. Промяна и значимо събитие в техния живот е  организираната през юли 2015 г. благотворителна изложба „Деца рисуват картини на известни художници” в галерията на СБХ. Със събраните средства от продадените картини е направено дарение от децата в „Асен Златаров” за деца от Център от резидентен тип за серопозитивни деца в Кения, който се управлява от партньори на ИСДП.