Събития

СЕМЕЙНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛЕГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
СЕМЕЙНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛЕГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА На 18 март в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – град Шумен бе проведена семейна групова конференция. Разрешаване на конфликтните взаимоотношения между членовете на семейството, свързани с разпределянето на отговорностите по отглеждането на дете със специални образователни потребности беше водещата цел на социалните работници и координатора на семейно – груповата конференция.   В резултат на проведената среща семейството за първи път от дълги години успя да се събере и да обсъди важни въпроси и да стигне до общ план за подкрепа на детето. Подкрепа при решаването на проблема оказаха специалисти от Отдел „Закрила на детето”, РУП – Шумен и Комплекс за социални услуги. Съдействие оказаха и представители на училището, които подкрепиха бащата при връщането на родителските му функции, права и отговорности спрямо детето за осигуряване на по-спокойна среда. Семейната конференция изисква семейството да поеме отговорна роля за разрешаването на конфликтните взаимоотношения между отделните членове, оказващи негативно въздействие над детето  и разпределяне на отговорностите по отглеждането му за осигуряване на сигурна и спокойна за развитието му среда    
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013   На 14.03.2013 г. в КСУДС – Шумен се проведе първата за годината Лаборатория за изследване на детето. В лабораторията участваха специалисти - педагогически съветници, социални работници и психолози от различни организации – партньори на КСУДС. Целите на лабораторията бяха свързани със споделяне на информация и професионален опит между специалистите, търсене на различни професионални подходи и възможности възможности за подкрепа. Като казус пред групата бе представен случай от практиката на дете с поведенчески проблеми, изведени като следствие на разминаване в позициите на детето и възрастните, полагащи грижи за него. Гост - лектор бе Севджихан Еюбова, клиничен психолог към МБАЛ – Шумен, която говори по темата „Модерни подходи във възпитанието”. След като представи метода за сензитивно родителство всеки от групата имаше възможност да изкаже мнение и/ или предложение за представените казус и метод, както и да сподели опит от своята практика.
ПРИЕТА Е ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО
ПРИЕТА Е ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО Правителството  в оставка прие Пътна карта с мерки за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето. Концепцията беше приета през 2011 г. (повече за нея на http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2669&g=) с основна цел да реформира системата за правосъдие на деца и да създаде гаранции за съответствие на българското законодателство с международните стандарти в тази област.   В Пътната карта са предложени мерки в областта на наказателното правосъдие и на политиката за превенция и противодействие на поведението на децата, които са в конфликт със закона. Включени са и дейности, насочени към подобряване капацитета на съществуващите и въвеждането на нови услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на детето и семейството. Първата стратегическа цел в Пътната карта е укрепването на правното положение на детето като система от изчерпателно и ефективно предоставени права, предвидени в международните актове и споразумения, по които България е страна. В това отношение се предвиждат промени в законодателството (НК, НПК, Закона за МВР, Закона за правната помощ и др.), вкл. изготвянето на закон, който да създаде нова рамка за предотвратяване и противодействие на поведението на деца в конфликт със закона и да отмени действащия Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Втората стратегическа цел е намаляване броя и тежестта на престъпленията, извършвани от деца, включително рецидивните престъпления, и на престъпленията с пострадал дете. За изпълнението й правителството се води от разбирането, че новата политика в областта на правосъдието за деца в конфликт със закона изисква прилагането на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество за превенция на реалните рискове на средата, която създава условия за въвличане на децата в извършването на престъпления. Предлага се закриване на Централната и на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и въвеждане на механизъм за координирано взаимодействие и реакция при всеки случай по подобие на Координационния механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Третата цел е повишаване на ефективността на неказателните мерки за въздействие. Пътната карта препоръчва развиването на мрежа от услуги на местно ниво, към които да бъдат насочвани децата и техните семейства за превенция, консултиране и подкрепа. Услугите следва да бъдат планирани и допълнително развити въз основа на анализ на потребностите във всяка община и в областта като цяло. В Закона за социално подпомагане трябва да се предвидят нови услуги, насочени към децата в контакт със системата на наказателно правосъдие (вкл. за подкрепящо участие в наказателните производства, за рехабилитация и реинтеграция). За реализирането на дейностите в Пътната карта, които са разписани с конкретни срокове и отговорни институции, се осигуряват средства от държавния бюджет и други източници като УНИЦЕФ, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Регионално развитие”. Проектът на Пътна карта е разработен от междуведомствена група, консултиран е с НПО с дългогодишен опит и ангажираност към темата за защита и застъпничество за правата на децата и е публикувана за обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg. Източник: http://www.government.bg
КАК ДА ПОГОВОРИМ? – ВТОРА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” В ШУМЕН
КАК ДА ПОГОВОРИМ? – ВТОРА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” В ШУМЕН На 09.03. и 17.03.2013 г. специалисти от КСУДС – Шумен проведоха втора част на обучението „Как да поговорим” по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс” за двете групи деца от начална и средна училищна степен от СОУ „Сава Доброплодни” и СОУ „Панайот Волов”. Същевременно протече и втора част на обучението „Резилианс” за педагози и учители. Децата участваха активно в дискусиите и казусите. Една от основните им задачи беше да определят дейности, които биха могли да заложат в проекта за по-сигурна и безопасна училищна среда, който предстои да изготвят. В тази връзка на 13.03.2013 г. над 100 деца от средна училищна степен от всяко от двете училища взеха участие в организиран Форум – театър, където имаха възможност да разпознаят различни видове насилие и да бъдат участници на сцената. На 14.03.2013 г. две групи от предучилищна възраст се включиха във „Философия за деца”, където бяха провокирани да споделят своите възгледи за доброто и лошото отношение. Предстои обучение на тема ”Как да подготвим наш проект” и за двете училища в двете възрастови категории, което има за цел децата да бъдат насърчени да разработят проект, който да подобри взаимоотношенията в класовете, взаимоотношенията между ученици, учители и родители.
МАГИСТРАТИ , РАЗЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО СПОДЕЛЯТ ПРАКТИКИ ПО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА
МАГИСТРАТИ , РАЗЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ЗАЕДНО СПОДЕЛЯТ ПРАКТИКИ ПО ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕЦА        На 13 март 2013г. в гр. Шумен се проведе работна среща във връзка с функционирането на специализираното помещение за изслушване на деца в КСУДС  - Шумен. На срещата се отзоваха всички поканени  институции от област Шумен, които имат отношение към участието на деца в правни процедури – съд, прокуратура, полиция, както и отдел „Закрила на детето”.   Статистика по видове, брой и особености на случаите, в които се е използвала стаята от 2009 година  до сега представи г-жа Венета Господинова – директор на КСУДС . Заедно, участниците обсъдиха предимства, както и трудности в конкретната работа, както и се обмениха идеи за продължаване  и подобряване на практиката на местно ниво. Доц. Нели  Петрова - Димитрова представи и планираните инициативи на ИСДП на национално ниво.
ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО И СМЯДОВО СЕ СЪБИРАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ В ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СПОДЕЛЯНЕ
ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО И СМЯДОВО СЕ СЪБИРАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ В ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И СПОДЕЛЯНЕ   През месец февруари екипът по приемна грижа организира 5 групи за споделяне и взаимопомощ на приемни семейства. Три от групите се проведоха в Шумен, една в Хитрино и една в град Велики Преслав.   Няколко са целите, които водещите на групите си поставят: Предоставяне на възможност на всички приемни родители да се включат в груповата програма; Отваряне на пространство за споделяне на чувства, на радости и трудности в грижата за децата; Все по-задълбочено професионализиране на приемните семейства. Надграждане на професионалното умение за партньорство при споделянето на грижата за приемните деца, заедно с останалите институции, ангажирани с процеса на приемна грижа. Групите за приемни родители се провеждат всеки месец. В работата се включват около 60 приемни семейства. Датите за месец март, 2013 година са: - Шумен, сградата на Звено „Майка и бебе” - 11 март от 13 часа; - Хитрино, сградата на Дирекция „Социално подпомагане” - 12 март от 13 часа; - Шумен, сградата на Центъра за обществена подкрепа – 21 март от 9.45 часа; - Шумен, сградата на Центъра за обществена подкрепа – 26 март от 10.00 часа; - Велики Преслав, залата на Семейно - консултативен център – 27 март от 10.30 часа