Събития

Разпити на деца-новина по БНТ
Разпити на деца-новина по БНТ На 09.02.2013год. БНТ излъчи репортаж за разпитите на деца: "Пет години е срокът, в който е реалистично да бъде създадено специализирано правосъдие за деца. Това казва заместник-министърката на правосъдието Велина Тодорова в предаването на БНТ „Студени следи", което ще бъде излъчено утре от 18 часа. Тодорова беше провокирана от темата на предаването за децата, жертви на насилие, които в рамките на едно разследване се налага да разказват за преживените си кошмари десетки пъти. Преди година едно 11-годишно момиче преживява ужаса на престъпление и малко след това става основен свидетел по дело за развод и насилие."Дъщеря ми за една година над 10 пъти е разпитвана. Сама, всеки път с различен служител, правени са експерименти с нея. Върху кукла да покаже как точно баща й рита и пребива брат й", разказва Вера Иванова, майка.От стреса момичето започва да взима антидепресанти, а майката обвинява системата за начина, по който тя смачква детето й. Това може да се промени, въпреки съпротивата на мнозина, работещи именно в тази система, казва Велина Тодорова. По думите й до две години в няколко града ще бъдат създадени специализирани съдебни състави, а до пет това може да стане в цялата страна. Така децата ще бъдат разпитвани щадящо пред обучени специалисти и този разпит ще е годно доказателство за съда.Въпреки остарелите норми в НПК, които не регламентират щадящото разпитване на деца и сега е възможно това да се случи, казва Нели Петрова от Института по социални дейности и практики. В последно време така наречените "сини стаи" за разпит буквално се пръскат по шевовете,защото прокурори и съдии са разбрали предимствата на този вид процес.Несериозно е полицаи и съдии да се обвиняват взаимно, че не могат да съгласуват графиците си, за да разпитат едно дете-жертва, казва Нели Петрова. Да запазиш детето, според нея, е въпрос на желание и професионализъм." Автор: Надя Обретенова, Христина Христова   Линк към репортажа http://bnt.bg/bg/news/view/94615/razpitite_na_deca
Обучение на супервизори в социалната работа през април
Обучение на супервизори в социалната работа през април На 18 април 2013 г. Институт по социални дейности и практики стартира група за обучение на супервизори в социалната работа. Обучението е насочено към професионалисти с не по-малко от 5 години опит в директна социална работа. Обучението включва 220 часа /128 часа (16 дни) в осем модула и 92 часа практическа работа). Обучението се провежда в група до 16 човека.   Обучението ще се проведе в зала на ИСДП в гр. София, ул. Княз Борис І №78.   График за провеждане на обученията Модул 1.        18-19 Април 2013 Модул 2.        16-17 Май 2013 Модул 3.        20-21 Юни 2013 Модул 4.        18-19 Юли 2013 Модул 5.        25-26 Септември 2013 Модул 6.        17-18 Октомври 2013 Модул 7.        21-22 Ноември 2013 Модул 8.        12-13 Декември 2013   Желаещите да заявят участие в обучението е необходимо да изпратят регистрационен формуляр.   Таксите за участие се превеждат по банков път за съответния модул след потвърждение за получаване на заявката за участие. Сметката за превод е: „Институт по социални дейности и практики” ЕООД, ЕИК 200197724: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА BG71UBBS80021055894420 BIC: UBBS BGSF ОББ Клон Руски паметник, София. Такса за индивидуален участник – 80 лв. за обучителен модул.     ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално обучение. Завършилите успешно обучението ще получат сертификат.  
СЕМЕЙНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛЕГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
СЕМЕЙНА ГРУПОВА КОНФЕРЕНЦИЯ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛЕГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА На 18 март в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – град Шумен бе проведена семейна групова конференция. Разрешаване на конфликтните взаимоотношения между членовете на семейството, свързани с разпределянето на отговорностите по отглеждането на дете със специални образователни потребности беше водещата цел на социалните работници и координатора на семейно – груповата конференция.   В резултат на проведената среща семейството за първи път от дълги години успя да се събере и да обсъди важни въпроси и да стигне до общ план за подкрепа на детето. Подкрепа при решаването на проблема оказаха специалисти от Отдел „Закрила на детето”, РУП – Шумен и Комплекс за социални услуги. Съдействие оказаха и представители на училището, които подкрепиха бащата при връщането на родителските му функции, права и отговорности спрямо детето за осигуряване на по-спокойна среда. Семейната конференция изисква семейството да поеме отговорна роля за разрешаването на конфликтните взаимоотношения между отделните членове, оказващи негативно въздействие над детето  и разпределяне на отговорностите по отглеждането му за осигуряване на сигурна и спокойна за развитието му среда    
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕТЕТО В КСУДС - 14.03.2013   На 14.03.2013 г. в КСУДС – Шумен се проведе първата за годината Лаборатория за изследване на детето. В лабораторията участваха специалисти - педагогически съветници, социални работници и психолози от различни организации – партньори на КСУДС. Целите на лабораторията бяха свързани със споделяне на информация и професионален опит между специалистите, търсене на различни професионални подходи и възможности възможности за подкрепа. Като казус пред групата бе представен случай от практиката на дете с поведенчески проблеми, изведени като следствие на разминаване в позициите на детето и възрастните, полагащи грижи за него. Гост - лектор бе Севджихан Еюбова, клиничен психолог към МБАЛ – Шумен, която говори по темата „Модерни подходи във възпитанието”. След като представи метода за сензитивно родителство всеки от групата имаше възможност да изкаже мнение и/ или предложение за представените казус и метод, както и да сподели опит от своята практика.
ПРИЕТА Е ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО
ПРИЕТА Е ПЪТНА КАРТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ДЕТЕТО Правителството  в оставка прие Пътна карта с мерки за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето. Концепцията беше приета през 2011 г. (повече за нея на http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=2669&g=) с основна цел да реформира системата за правосъдие на деца и да създаде гаранции за съответствие на българското законодателство с международните стандарти в тази област.   В Пътната карта са предложени мерки в областта на наказателното правосъдие и на политиката за превенция и противодействие на поведението на децата, които са в конфликт със закона. Включени са и дейности, насочени към подобряване капацитета на съществуващите и въвеждането на нови услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на детето и семейството. Първата стратегическа цел в Пътната карта е укрепването на правното положение на детето като система от изчерпателно и ефективно предоставени права, предвидени в международните актове и споразумения, по които България е страна. В това отношение се предвиждат промени в законодателството (НК, НПК, Закона за МВР, Закона за правната помощ и др.), вкл. изготвянето на закон, който да създаде нова рамка за предотвратяване и противодействие на поведението на деца в конфликт със закона и да отмени действащия Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Втората стратегическа цел е намаляване броя и тежестта на престъпленията, извършвани от деца, включително рецидивните престъпления, и на престъпленията с пострадал дете. За изпълнението й правителството се води от разбирането, че новата политика в областта на правосъдието за деца в конфликт със закона изисква прилагането на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество за превенция на реалните рискове на средата, която създава условия за въвличане на децата в извършването на престъпления. Предлага се закриване на Централната и на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и въвеждане на механизъм за координирано взаимодействие и реакция при всеки случай по подобие на Координационния механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Третата цел е повишаване на ефективността на неказателните мерки за въздействие. Пътната карта препоръчва развиването на мрежа от услуги на местно ниво, към които да бъдат насочвани децата и техните семейства за превенция, консултиране и подкрепа. Услугите следва да бъдат планирани и допълнително развити въз основа на анализ на потребностите във всяка община и в областта като цяло. В Закона за социално подпомагане трябва да се предвидят нови услуги, насочени към децата в контакт със системата на наказателно правосъдие (вкл. за подкрепящо участие в наказателните производства, за рехабилитация и реинтеграция). За реализирането на дейностите в Пътната карта, които са разписани с конкретни срокове и отговорни институции, се осигуряват средства от държавния бюджет и други източници като УНИЦЕФ, Българо-швейцарската програма за сътрудничество и оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Регионално развитие”. Проектът на Пътна карта е разработен от междуведомствена група, консултиран е с НПО с дългогодишен опит и ангажираност към темата за защита и застъпничество за правата на децата и е публикувана за обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg. Източник: http://www.government.bg
КАК ДА ПОГОВОРИМ? – ВТОРА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” В ШУМЕН
КАК ДА ПОГОВОРИМ? – ВТОРА ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ „БИЕНТРЕТАНС – МРЕЖА НА РЕЗИЛИАНС” В ШУМЕН На 09.03. и 17.03.2013 г. специалисти от КСУДС – Шумен проведоха втора част на обучението „Как да поговорим” по проект „Биентретанс – мрежа на резилианс” за двете групи деца от начална и средна училищна степен от СОУ „Сава Доброплодни” и СОУ „Панайот Волов”. Същевременно протече и втора част на обучението „Резилианс” за педагози и учители. Децата участваха активно в дискусиите и казусите. Една от основните им задачи беше да определят дейности, които биха могли да заложат в проекта за по-сигурна и безопасна училищна среда, който предстои да изготвят. В тази връзка на 13.03.2013 г. над 100 деца от средна училищна степен от всяко от двете училища взеха участие в организиран Форум – театър, където имаха възможност да разпознаят различни видове насилие и да бъдат участници на сцената. На 14.03.2013 г. две групи от предучилищна възраст се включиха във „Философия за деца”, където бяха провокирани да споделят своите възгледи за доброто и лошото отношение. Предстои обучение на тема ”Как да подготвим наш проект” и за двете училища в двете възрастови категории, което има за цел децата да бъдат насърчени да разработят проект, който да подобри взаимоотношенията в класовете, взаимоотношенията между ученици, учители и родители.