Събития

БЪДЕЩИ МАЙКИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ ОТПРАВИХА СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА АКУШЕР - ГИНЕКОЛОЗИТЕ ПО СЛУЧАЙ БАБИН ДЕН
БЪДЕЩИ МАЙКИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ЗА БРЕМЕННИ ОТПРАВИХА СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ ЗА АКУШЕР - ГИНЕКОЛОЗИТЕ ПО СЛУЧАЙ БАБИН ДЕН       Приятели, партньори и специалисти се събраха на тържество в Шуменската болница, където по традиция бе отбелязан професионалния празник  на акушер – гинеколозите – Бабин ден. Специалистите от Училището за бременни към КСУДС – Шумен и тази година поздравиха акушер – гинеколозите и неонатолозите, с които заедно през годините подкрепят бъдещите родители в подготовката за посрещането на новия живот.    По традиция бяха поднесени подаръци, които носят символа на вярата, единството и закрилата - фото колаж със символичното изображение на бебе, погача и вино.   Повече от 300 бъдещи майки са преминали през училището за бременни от поставянето на началото на услугата през 2006 година до този момент.    2013 година започна със старта на новата 31 група на Училището за бременни.
Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в систем
Проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в систем           Институт по социални дейности и практики в партньорство с УНИЦЕФ България и със сдружение „Дете и пространство” стартира проект „Индивидуална оценка на деца в конфликт със закона, настанени в СПИ в област Сливен и Ямбол, както и на децата, насочени към МКБППМН и в системата за закрила на детето”.         Целта на проекта е да предложи и приложи цялостен подход за индивидуализирана оценка на потребностите на децата в конфликт със закона и в риск  (МК, ОЗД и СПИ). Разработена е методология за оценка на деца в конфликт със закона, на техните семейства на основата, на които ще се предложат промени в работата с всяко дете. Разработена е също методология, базирана на подхода на компетенциите, за оценка на персонала и предложения за неговото развитие и подкрепа. Обект на проучване ще бъде и организацията на работа в СПИ, за да се очертаят пътища за подобряване. Ще се направи обобщен анализ на резултатите от проучването на всеки отделен случай и резултатите ще се представят в доклади от изследването. Като един от основните продукти ще бъде предложение за нов модел на областно и местно ниво за работа с деца в конфликт със закона, препоръки за промяна на практиката и подобряване на услугите или въвеждане на нови такива, които да са съобразени с потребностите на децата.          Работата стартира с представяне на методологията пред водещите институции на национално ниво – МТСП, АСП, ДАЗД, МОМН, ЦКБППМН и др., която се състоя на 08.01.2013 година.            На 16.01.2013 г. се състоя работна среща в общината на гр. Сливен, в която взеха участие представители на местната власт от областите Сливен и Ямбол, представители на РИО на МОМН в двата града, представители на системата за закрила, полиция, МКБППМН, персонала на СПИ в гр. Стралджа и в Драгоданово, и др. На срещата беше представен проектът, методологията на изследването и организацията на работа.
Стажантски работни места
Стажантски работни места Институт по социални дейности и практики има обявени свободни стажантски работни места в бюра по трудапо Проект „Ново начало – от образование към заетост”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”на Агенция по заетостта По тази програма могат да кандидатстват:младежи до 29 годишна възраст;  завършили средно специално или висше образование (дипломирани); без стаж по специалността, придобита в средното/висшето училище; регистрирани в Бюрото по труда по местоживеене За централен офис – гр. София местата са обявени в бюро по труда „Възраждане”:  1. Сътрудник по управление на европейски проекти и програми – 1 работно място, изискване за висше образование в сферите на социалните дейности и/или мениджмънт, умения за работа с компютър, владеене на английски език    2. Технически организатор  – 1 работно място, изискване средно образование, умения за работа с компютър, ползване на чужд език За Център за обществена подкрепа – гр. София  местата са обявени в бюро по труда „Люлин”:   1. Специалист социални дейности – 2 работни места, изискване за образование висше магистър социални дейности, социална педагогика, социална работа с деца и семейства, социална работа с деца с поведенчески проблеми, семейно консултиране    2. Психолог – 2 работни места, с изискване за образование висше магистър психология.С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор за 6 месеца, както е предвидено в програмата.
Семинар-дискусия за родители
Семинар-дискусия за родители ИСДП има удоволствието да Ви покани на поредния семинар-дискусия за родители. На него ще продължим темата от миналия ни семинар, който се проведе през май 2012г. Отново ще дискутираме и споделяме как да възпитаваме децата си без бой, как да им поставяме граници и да се справяме с агресивното им поведение. На семинара ще Ви представим и новата ни разработена програма „Без шамар”, насочена към настоящи и бъдещи родители, където професионалисти от екипа на ИСДП ще отговарят подробно на всички въпроси, ще споделят опит като експерти и родители. Ще работим и с тинейджърите, когато са стресирани или объркани, когато имат трудности в училище, в общуването, в отношенията с роднините или връстниците си.  Помогнете на своето дете да се превърне във възпитан, отговорен, самостоятелен и уверен човек. Помогнете и на Себе си, като разберете нуждите на детето, без да се налага да го контролирате. Повече информация относно семинара и курса очаквайте скоро на сайта ни.
Информационен ден за популяризиране на социалната услуга Приемна грижа
Информационен ден за популяризиране на социалната услуга Приемна грижа На 13.12.2012г. в гр. Кула, обл. Видин , Мариана Георгиева, Ярослав Митков и Петя Петрова от КСУДС гр. Видин проведоха информационен ден за популяризиране на социалната услуга приемна грижа. На събитието присъстваха около 40 човека. Близо 2 часа бе дискутирана темата за приемната грижа, като алтернативна възможност за отглеждане на децата в семейна среда. Акцентът бе върху нуждите на всяко дете да създава връзки, върху страданията на децата, живеещи в специализирани институции и как хората могат да станат приемни родители. Представен беше филмът "Доброволната любов". Широко обсъден беше целият процес относно приемната грижа- кандидатстване, оценка, обучение, утвърждаване, напасване и настаняване, подкрепата след настаняването. След Нова година ще има и информационен ден в ромският квартал.                
Втора международна конференция
Втора международна конференция Институт по социални дейности и практики в партньорство с Министерство на правосъдието организира Втора Международна конференция ”Виктимизация на деца. Измерения и превенция”. Специални участници на Конференцията бяха Заместник-министърът на Правосъдието Велина Тодорова, която представи стъпките за реформа, залегнали в Националния План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2012 – 2020); заместник-председателят на Държавна агенция за закрила на детето Даринка Янкова; д-р Ану Аромаки-Стратос - психолог от университетска болница в Турку (Финландия) и професор Жан-Пиер Портоа (Белгия).  По време на конференцията бяха представени национални и европейски политики и практики по отношение на превенция на насилието над деца в институции, и дружелюбно към детето правосъдие.Конференцията беше организира под патронажа на Министерство на правосъдието с финансовата подкрепа на фондация ОУК, Програма „Дафне” на Европейската Комисия, и програма „Основни права и гражданство” на ЕК.Достатъчно ли е да имаме „сини стаи” за да сме доволни? Кой и как може да разпитва децата, жертви или свидетели на престъпления? Участието на деца в правни процедури и дружелюбното към децата правосъдие бяха основните акценти на първия ден на конференцията. Д-р Ану Аромаки-Стратос, която има дългогодишна практика като психолог на деца, участващи в правни процедури във Финландия, представи спецификата на разпита на малки деца, жертви на сексуално насилие, както и практиките на изслушване на деца във Финландия. Постиженията и трудностите в тази сфера у нас бяха представени от д-р Надя Стойкова, експерт на ИСДП, ръководител на  Националния специализиран екип за разпит на деца у нас.„Maltraitance или Bientraitance?”- смисълът на възпитанието, отношението към детето, какво и как правим като родители, като професионалисти, бяха важните теми на втория ден на конференцията. Проф. Жан Пиер-Портоа, който е преподавател в Университета в Монц (Белгия), президент на Международната асоциация за обучение и научни изследвания в семейното възпитание (AIFREF), директор на Център за изследване и иновации в семейната и училищна социална педагогика (CERIS) и международно признат специалист по резилианс подхода говори за това «ново» понятие Bientraitance (добро третиране, обратното на малтретиране). Доброто родителство, което е най-добрата превенция на насилието при децата, беше темата, която представи доц.д-р Нели Петрова, преподавател в СУ «Св.Кл.Охридски» и експерт на ИСДП. Водещите теми бяха коментирани, представени през практики от български и европейски специалисти в различни ателиета. Програма за превенция на насилието при любовните отношения между юношите пристави д-р Жан Майер, лекар педиатър от гр. Нанси, Франция, дългогодишен партньор на ИСДП в областта на разпространение на Резилианс подхода в България, както и подхода за споделено възпитание при работа с млади майки, с трудности в грижата за децата си. Свои добри практики в реализирането на този подход у нас представиха управляваните от ИСДП - КСУДС в гр.Шумен, КСУДС в гр. Видин, ЦОП в гр. София, училища, НПО, работещи в сферата на благосъстоянието на децата в България. Някои от презентациите, представени на конференцията, може да видите по-долу:
Втора международна конференция
Втора международна конференция На 29.11. се проведе първият ден от  Втора Международна конференция ”Виктимизация на деца. Измерения и превенция” организирана от Институт по социални дейности и практики в партньорство с Министерство на правосъдието Специални участници на Конференцията бяха Заместник-министър на Правосъдието Велина Тодорова, която представи стъпките за реформа, залегнали в Националния План за действие за изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето (2012 – 2020), заместник-председателят на Държавна агенция за закрила на детето Даринка Янкова и д-р Ану Аромаки-Стратос, психолог от Университетска болница в Турку (Финландия).   По време на конференцията бяха представени национални и европейски политики и практики по отношение на превенция на насилието над деца в институции, и дружелюбно към детето правосъдие. Конференцията се организира под патронажа на Министерство на правосъдието с финансовата подкрепа на фондация ОУК, Програма „Дафне” на Европейската Комисия, и програма „Основни права и гражданство” на ЕК. Достатъчно ли е да имаме „сини стаи” за да сме доволни? Кой и как може да разпитва децата, жертви или свидетели на престъпления? Участието на деца в правни процедури и дружелюбното към децата правосъдие са основните акценти на първия ден на конференцията. Д-р Ану Аромаки-Стратос, която има дългогодишна практика като психолог на деца, участващи в правни процедури във Финландия, ще представи спецификата на разпита на малки деца, жертви на сексуално насилие, както и практиките на изслушване на деца във Финландия. Постиженията и трудностите в тази сфера у нас ще бъдат представени от д-р Надя Стойкова, експерт на ИСДП, ръководител на  Националния специализиран екип за разпит на деца у нас. Водещите теми бяха коментирани, представени през практики от български и европейски специалисти в различни ателиета. Програма за превенция на насилието при любовните отношения между юношите пристави д-р Жан Майер, лекар педиатър от гр. Нанси, Франция, дългогодишен партньор на ИСДП в областта на разпространение на Резилианс подхода в България, както и подходът за споделено възпитание при работа със млади майки, с трудности в грижата за децата си. Свои добри практики в реализирането на този подход у нас представиха управляваните от ИСДП - КСУДС в гр.Шумен, КСУДС в гр. Видин, ЦОП в гр. София, училища, НПО, работещи в сферата на благосъстоянието на децата в България.  
Kонституиращо общо събрание на APFEL
Kонституиращо общо събрание на APFEL На 22 и 23 в Брюксел се състоя конституиращо общо събрание на APFEL – Acting and promoting fostering in the European level. Това е мрежа от специалисти, приемни родители, организации от Англия, Белгия, България, Италия, Испания, Люксембург, Норвегия, Швейцария, Холандия, Франция, които си поставят като водеща цел постигане на високо европейско качество на приемната грижа чрез споделяне на добри практики, концептуализиране на тези практики, взаимно учене. Мрежата на този етап е двуезична, което тя категорично ще запази, за да избегне „англизацията” на повечето останали формирования на европейско и международно ниво, за които „билет” е английският език и неговото незнаене затваря всички врати. На този етап работните езици са френски и английски, като за в бъдеще няма ограничения те да се разширят. От България участва Нели Петрова, председател на УС на ИСДП, която беше избрана за член на Административния съвет на   APFEL, а ИСДП-за активен член.