Събития

Проведе се среща за изграждане на работна мрежа с педагогически съветници на територията на гр. Пазарджик
Проведе се среща за изграждане на работна мрежа с педагогически съветници на територията на гр. Пазарджик На 23 февруари 2011г. от 14.00 часа в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе поредната среща за изграждане на работна мрежа с педагогически съветници на територията на гр. Пазарджик.   На срещата се обсъдиха подадените теми за обучения от страна на педагогическите съветници, като водещите представиха първите три обучения, които могат да бъдат проведени по тяхна заявка. Във връзка с това, педагогическите съветници допълниха, че удобно за тях време за провеждане на обученията ще бъде месец април, след края на пролетната ваканция за учениците. На срещата бяха презентирани услугите на сектор „Услуги и подкрепа на семейството", представена бе възможността социални работници от сектора да вземат участие в педагогическите съвети на училищата. По този начин педагогическият персонал ще бъде запознат с услугите на сектора за работа със семейството. От своя страна педагогическият съветник на ОУ „Проф. Иван Батаклиев" гр. Пазарджик сподели, че на 30.03.2011г. ще се състои педагогическия съвет в това училище и покани социалните работници от сектора да вземат участие в него. По време на проведената среща социалният работник Николета Узунова представи пред участниците темата на предстоящата кампания „Популяризиране правата на децата съгласно Конвенцията на ООН", която ще се проведе през периода 01.03. – 31.03.2011г. Във връзка със стартирането на кампанията, се представи като заложена цел организиране на информационни срещи по училища по отношение запознаване на децата с техните права и провеждане на дискусии. От своя страна педагогическите съветници споделиха, че през месец април предстои изнесено събитие с деца и родители, като поканиха екипа на Комплекса да реализира проведената кампания и с участието на родителското съсловие. Педагогическият съветник на СОУ „Димитър Гачев" гр. Пазарджик изрази готовност и съдействие на КСУДС относно организирането на информационни срещи и представяне пред учениците филма „Ранните бракове".
Въвеждащо обучение по Резилианс се проведе на 24 – 25 февруари 2011г.
Въвеждащо обучение по Резилианс се проведе на 24 – 25 февруари 2011г. На 24-ти и 25-ти февруари 2011г. в главния офис на Сдружение,,Институт по социални дейности и практики'', гр. София, ул. ,,Княз Борис I "№78, се проведе въвеждащо обучение по Резилианс с колеги от Асоциация Родители, Театър Цвете и Национална мрежа за децата. Обучението води доц. Нели Петрова-Димитрова. Участниците високо оцениха новия за тях подход като добър инструмент за превенция на насилието и интервенция при по-тежки случаи от работата им. Част от споделените мнения са, че работата с подход Резилианс и изобщо запознаването с него ни прави по-възприемчиви към идеята да имаме доверие в устойчивостта на преживелите криза, а също така и към това да посрещнеш човек като цялостна личност, а не само през проблема, който го е довел до теб. Обучението даде възможност, мислейки през призмата на резилианса, да се подложат един на друг конкретни решения за конкретни, текущи казуси от практиката на всеки. Затвърди се убеждението, че подход Резилианс позволява място на среща и взаимна работа на всички "актьори" за мобилизиране ресурсите на средата. Срещата с колегите завърши в дух на споделена удовлетвореност от възможностите за бъдещи общи проекти и съвместни дейности. Благодарим им!
Обучение за обучители на приемни семейства в КСУДС в гр. Пазарджик
Обучение за обучители на приемни семейства в КСУДС в гр. Пазарджик На 17 февруари 2011г. в сградата на Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик се проведе обучение за обучители на приемни родители. Беше разгледан модула „ Приемна грижа за деца с увреждане". Обучението е в рамките на програмата за обучение на Национален ресурсен център по приемна грижа. Обучител беше Соня Владимирова, участие в обучението взеха представители от различни институции, работещи в сферата на социалните услуги: Отдел ,,Закрила на детето"/ОЗД/ – гр. Пазарджик, Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – Лесичево, ЦОП – Панагюрище, ЦОП и Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ – Велинград, КСУДС – Пловдив и КСУДС – Пазарджик. Обучението на обучители на кандидат - приемни семейства продължи на 22 февруари 2011 г. в модул „Пубертет и юношество" с обучител д-р Людмил Жупунов. Предвид нуждите на обучителите, работещи с приемни семейства, беше разгледана темата за „Развитие на детето от 0 до 3 год." с обучител Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик, преподавател в Нов Български Университет, председател на Групата на Фройдистко поле в България, член –кореспондент на Лаканянската Школа.
 Новини от КСУДС - Пазарджик 20.02.2011
Новини от КСУДС - Пазарджик 20.02.2011 На 18 февруари 2011г. социалният работник Пенка Узунова и психологът Наталия Спасова от Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в гр. Пазарджик проведоха мобилна социална работа в кв. „Изток" гр. Пазарджик. Посетени бяха Второ Районно полицейско управление и лични кабинети на общо практикуващи лекари. Проведени бяха срещи и разговори с инсп. Красимир Будинов и инсп. Пламен Божилов, на които бяха представени социалните услуги, предоставени от КСУДС гр. Пазарджик, както и необходимостта от сигнали при съмнение за извършване на насилие спрямо малолетно и непълнолетно дете. Представени бяха и услугите Звено „Майка и бебе" и Спешен прием към КСУДС гр. Пазарджик. По време на проведената среща инспекторите от полицейското управление споделиха пред социалните работници за необходимостта от провеждане на лекции и публични дискусии сред ромското население във връзка със сключването на ранни бракове /особено сред малолетни момичета/, както и своевременното сигнализиране на Районна прокуратура гр. Пазарджик. Посетен бе и кабинета на доктор Тричкова, където отново бяха представени социалните услуги на КСУДС, както и бяха оставени координати за връзка с Комплекса. Проведената среща с нея бе акцентирано върху необходимостта от подаване на сигнали във връзка със съмнения за извършено насилие спрямо дете. По време на проведената мобилна социална работа бяха оставени и брошури с видовете социални услуги, които предоставя Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Пазарджик.
Национална среща за обсъждане на напредъка по приемна грижа
Национална среща за обсъждане на напредъка по приемна грижа На 10 и 11 февруаи 2011, в хотел ,,Родина", в гр. София се проведе Национална работна среща за обсъждане на напредъка по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България".   Проектът се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ съвместно със Сдружение,, Институт по социални дейности и практики", Фондация ,,Международна социална служба – България" и Сдружение ,,Самаряни". В рамките на проекта са изградени девет Областни центъра по приемна грижа, които покриват следните области: Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Перник, Смолян, София-град, София област, Търговище и Шумен. Националната среща бе открита от г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България, която акцентира върху важността от развитие на приемната грижа в България и пожела успех на всички участници в този процес. На срещата присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Отделите за закрила на децата от градовете, в които съществуват Областни центрове по приемна грижа, както и екипите от деветте Областни центрове. Обсъдени бяха темите : Развитие на децата в приемна грижа и начини за подкрепа, Работа и връзка с биологичните семейства на децата в приемна грижа, Начини за подкрепа на приемните родители, Връзките и разликите между Приемна грижа и осиновяване. Участниците имаха възможност да споделят опит и зараждащи се добри практики, както и да синхронизират работата на деветте Областни центрове по приемна грижа.
Кръгла маса за обсъждане на резултатите от изследването на БХК
Кръгла маса за обсъждане на резултатите от изследването на БХК На 09.01.2011 год. директорът на Комплекс за социални услуги за деца и семейства и ръководителят на сектор „Услуги и подкрепа на детето" взеха участие в на кръгла маса в гр.Пловдив за обсъждане на резултатите от изследването на Български хелзинкски комитет (БХК) за причините за институционализиране на ромските деца в България. Изследването съдържаше анализ на законодателството и политиките по настаняване на ромски деца в институции, както и теренно проучване на практиката, проведено в детски институции, дирекции „Социално подпомагане", отдели „Закрила на детето", социални услуги в общността и неправителствени организации, които работят за закрила на ромски деца. То се провело през периода май-септември 2010 г. в пет области - София, Пловдив, Пазарджик, Варна и Сливен.