Събития

ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа
ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа" с подкрепата и партньорството на УНИЦЕФ Приоритет на националната политика за закрила на детето е осигуряването на алтернативни услуги, даващи възможност на децата да израстнат в семейна среда, когато техните родители нямат възможност да поемат грижата за тях. В тази посока са и усилията за развиване на услугата приемна грижа в България. Увеличаването на броя на приемните семейства в страната поставя въпроса как се гарантира качеството на услугата. Добрата подготовка на специалистите от различни нива и структури е необходима предпоставка за повишаване на качеството на приемната грижа. ИСДП стартира проект „Ресурсен център по приемна грижа" с подкрепата и партньорството на УНИЦЕФ. Проектът ще се реализира в периода май 2010 – декември 2011 година. Изграждането на ресурсен център ще позволи: - Проучване и систематизиране на наличния методически ресурс в страната - Предоставяне на набор от услуги за информация и методическа подкрепа, обучение и супервизия на цялата територия на страната, ползвайки тези ресурси - Осигуряване на информация за анализ и монитроинг на процесите в тази област. В рамките на проекта ще бъдат проведени 5 обучителни курса, чиято цел е да подготвят професионалисти, които ще обучават кандидати за приемни родители. Обучителната програма, по която ще бъдат обучавани е разработена след експертен анализ на действащи програми по отношение съдържанието на обучението, методиката на преподаване, организация и предлагане. Основава се на компетенциите, необходими за извършване на дейностите на приемния родител. В разработването й участват експерти от ИСДП, екип на МСС и с подкрепата на водещи експерти в областта на реформата в детското благосъстояние в България. Програмата е създадена по проект „Развитие на приемната грижа в България", финансиран от УНИЦЕФ. Първото обучение на професионалисти – обучители на кандидати за приемни родители, се проведе в периода 17 – 28 май в хотел Родопски дом, град Чепеларе. В обучението участваха част от екипите от Областните центрове по приемна грижа в страната – София, Перник, Смолян, Шумен, Габрово, Велико Търново и представители на Сдружение ,,Самаряни". Социални работници и психолози успяха да приложат интерактивни методи на обучение под методическото ръковоство на специалисти в областта на детското развитие, грижата за деца с увреждания, подготовката и подкрепата на приемни родители при напасването, опознаването, настаняването и ежедневната грижа за приемните деца. Второ обучение по програмата ще се проведе в периода 14 – 16 юни и 28 – 1 юли във Велико Търново. В обучението ще се включат както социални работници и психолози от Областните центрове по приемна грижа, така и специалисти от ОЗД и неправителствени организации. Ресурсният център приема заявки за обучение на обучители на кандидати за приемни родители от доставчици на услугата на територията на цялата страна.
Под мотото ,,Защитено и сигурно детство'' премина кампанията на КСУДС в град Шумен
Под мотото ,,Защитено и сигурно детство'' премина кампанията на КСУДС в град Шумен „Защитено и сигурно детство" – под това мото премина кампанията на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, посветена на Международния ден на детето – 1 юни. Целта на кампанията бе да насочи вниманието на възрастните към правото на всяко дете да расте в среда без насилие. Кампанията премина под формата на мобилна конференция по време на която шуменци се срещнаха със социалните работници на място в Комплекса за социални услуги и по цялата централна улица на Шумен /от градската градина до площад Оборище/. Родителите получиха информация за Резилианса като един от новите подходи за превенция на насилието и за работа с деца, жертви на насилие, както и за институции, където могат до получат подкрепа в моменти на семейни кризи. На 1 юни в 11 часа пред сградата на театъра беше обособена Стена на посланията, на която родителите изразиха своята позиция за правото на всяко дете да бъде защитено от насилие. Бяха раздадени информационни материали и бонбони с посланието – „Резилианс - силата да си устойчив, когато ти е най - трудно. Силата да продължиш!".
Кратък отчет за дейността на Институт по социални дейности и практики за 2009г.
Кратък отчет за дейността на Институт по социални дейности и практики за 2009г. На 18.05.2010г. се състоя Годишно отчетно събрание на членовете на Управителния съвет на Сдружение,,Институт по социални дейности и практики''. Направи се отчет на дейността на института за 2009г. Прелагаме Ви да видите част от отчетния доклад. За повече информация вижте в отчетни доклади - резюме. През 2009 година Сдружението продължи да развива и разширява социалните услуги в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в градовете Пазарджик и Шумен, като доставчик на услуги за деца и семейства. Удовлетвореност в дейността по предоставяне на услуги през годината получихме след спечелен конкурс пред Столична Община за предоставяне и управление на социалните услуги в Центъра за обществена подкрепа гр. София, който през март 2007 година Сдружение „Институт по социални дейности и практики" изгради по Проект „Друго пространство за децата от дома". Сдружението положи много усилия за сформиране и специализиране на екипа, в резултат на което за шестмесечния период, социалните услуги намериха много добър прием, не само за децата от Дома за деца „П.Р. Славейков", но и сред общността в столицата. В трите Центъра за обществена подкрепа в градовете Шумен, Пазарджик и София подкрепа получиха 1033 деца и родители, които са с 20% повече от клиентите през 2008 година. Над 550 деца и възрастни са насочени за училищна подкрепа и придружаване, за превенция на асоциално поведение, повишаване на родителски капацитет с направление и заповеди от Отделите за закрила на детето и ползваха услугите КСУДС и ЦОП. Доброволни клиенти са 483 – деца и родители, подкрепени в различни групови програми. Центровете за Спешен прием в Шумен и Пазарджик продължиха активната си работа за подкрепа на деца в риск, без държавно финансиране в рамките на собствения ресурс и гъвкаво ползване на финансовите ресурси от другите дейности. Основни ползватели на услугата бяха деца жертви на насилие -74 деца. Някои от тях бяха придружени от майки, жертви на домашно насилие. Специалисти от Сдружението осъществиха специализирана подкрепа и подготовка на 15 деца. В градовете Шумен и Пазарджик се сформираха мултидисциплинарни екипи за работа по превенция на детския труд и просията на деца.Директна подкрепа – закупуване на ученически пособия и дрехи - се направи на 185 деца, при които предотвратихме отпадане от образователната система. През 2009 година в страната има 270 утвърдени приемни семейства, с 50 от които работят специалистите на ИСДП. Общо 87 са потребителите на социалната услуга приемна грижа, участвали в специализирано модулно обучение, в групи за самопомощ и подкрепени в процеса на отглеждане на деца. През 2009 година ДАЗД извърши проверка в КСУДС Шумен относно, спазване на стандартите за социални услуги за деца. Заключенията в Доклада обобщават: «качеството на предоставените социални услуги са на високо професионално ниво». Същата оценка получихме и през 2008 година след проверка на социалните услуги в КСУДС Пазарджик. Допълнително финансиране за социалните услуги в градовете Шумен, Пазарджик и София на обща стойност 153 074 лв. от реализираните проекти, чрез които осигурихме: За ЦОП – София – 59 186 лв. За КСУДС - Пазарджик – 15 054 лв. За КСУДС Шумен - 78 834лв.
Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти
Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти На 20 и 21 ви май в гр.Прага, Чехия се проведе обучение на 23 национални експерта в рамките на проект „Children's Rights for All". Проектът се реализира от европейската неправителствена организация Inclusion Europe - Европейска Асоциация на организациите на лица с интелектуални затруднения и техните семейства, в партньорство с Charles University - Прага и Eurochild. Стартира през декември 2009 г. и в рамките на две години ще анализира изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето от гледна точка на децата с интелектуални затруднения чрез провеждане на изследвания в страните-членки на Европейския съюз. Ролята на националните експерти – по един от всяка страна членка /избрани чрез предварителен конкурс/ е да изготвят национални доклади, които ще служат за основа на Европейски сравнителен доклад, представящ ситуацията на нивото на Общността. Националните доклади на експертите ще бъдат изготвени в съответствие със специално разработена за проекта методология на изследване, представена на двудневната среща в Прага. Като резултат Inclusion Europe и Eurochild, съвместно с националните експерти, ще разработят и препоръки по отношение на политиките на национално и европейско ниво, за да се постигне по-пълно прилагане на Конвенцията за правата на детето. Европейският сравнителен доклад, както и препоръките, ще бъдат представени на Европейска конференция за правата на децата в края на 2011година. Очаква се в събитието да се включат близо 200 участници, сред които и членове на Европейската комисия и Европейския парламент, представители на неправителствени организации, международни експерти и заинтересовани страни.