Събития

Работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик
Работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик На 15.04.10г. се проведе работна среща в МБАЛ гр.Пазарджик между Родилно отделение, ДМСГД Пазарджик, ОЗД Пазарджик и КСУДС Пазарджик.   Цел на срещата: представяне на резултатите след подписването на споразумението между страните; даване на предложения за подобряване на работата и връзката между страните в споразумението. По време на работата беше установено, че в споразумението не е включено и неонатология. В процеса на работа с дежурствата на социалните работници от КСУ се е установило, че липсва връзката с отделението, където са бебетата. Обсъден беше и въпросът, кой може да подава сигнал за майка в риск. Стана ясно, че всеки работещ в РО имащ подозрения или знаещ за жена в риск, може да даде информация на дежурните от КСУ и ОЗД за нея. На базата на досегашната работа за 2009 г. в РО директорката Яна Станева сподели обобщени данни за извършените консултации и направените превенции за 2009 г.
На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители
На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители На 10 април 2010г./събота/ в Център за обществена подкрепа стартира групово обучение на кандидат-осиновители. Обучението ще продължи четири поредни съботни дни. Участват 6 семейства, за които са издадени направления от съответния отдел за закрила на детето. Включени са теми, свързани с: развитието на родителски умения за установяване на значима връзка с детето; детското развитие и възпитание; тайната на осиновяването – да кажем ли на детето ни, че е осиновено и как да го направим; саморефлексия и готови ли сме да осиновим дете; утвърждаване на автономност и изграждане на самоуважение у детето и др. Методът на обучение е интерактивен и включва ролеви игри, преживелищни игри, работа по казуси, дискусии. Водещи на обучението са социални работници и психолози от Областния център по приемна грижа гр. София.
Проведе се обучение в Благоевград на кандидати за професионални приемни семейства
Проведе се обучение в Благоевград на кандидати за професионални приемни семейства На 30-31 март и 8-9 април в гр. Благоевград социални работници от ИСДП- Областният център по приемна грижа – София проведоха обучение на кандидати за професионални приемни семейства.   В обучението взеха участие четирима кандидати за професионални приемни родители. Един от участниците е утвърдено приемно семейство, поради което за него обучението беше подържащо. На 30 и 31 март клиентите преминаха базовото обучение на приемни родители, което включва теми, свързани със спецификата на социалната услуга „Приемна грижа" и задачите на приемните родители. На 8 и 9 април занятията бяха специализирани, за получаване на допълнителна квалификация на кандидатите за професионалени приемени семейства. Всеки един от участниците получи сертификат за преминато обучение. Обучителите използваха интерактивни методи, които включват ролеви и преживелищни игри, работа по казуси, дискусии и лекции. Обратната връзка от клиентите е положителна, надяваме се съвсем скоро семействата да бъдат утвърдени и да се грижат за деца, нуждаещи се от приемна грижа.
Работни срещи във връзка с приемната грижа в Област Шумен
Работни срещи във връзка с приемната грижа в Област Шумен Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен и ръководителя на Областния център по приемна грижа започнаха поредица от работни срещи с кметове на Общини от Област Шумен.   На среща с кметовете на населени места от Общините Смядово, Върбица, Венец и Велики Преслав беше представена социалната услуга Приемна грижа, като една от добрите алтернативи за деца и семейства в риск. Беше поставен акцент върху важната роля, която имат кметовете през различните етапи от работата по социалната услуга. Взаимодействието и партньорството между представителите на отделните институции – кметове, социални работници, приемни родители бяха определени като водещи за развитието на приемната грижа в Областта. Срещите се провеждат по договорен график през месеците март и април, 2010 година. На снимката – среща с кметовете от Община Велики Преслав. ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Среща между директорите на ДСП-област Шумен
Среща между директорите на ДСП-област Шумен По покана на Регионална дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, на 19 март 2010 година се състоя работна среща между Директорите на Дирекции „Социално подпомагане" от Общините Шумен, Венец, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново, Директорът на КСУДС, ръководителя на екипа на Областния център по приемна грижа и Ръководителя на SOS Жени и деца преживели насилие гр. Нови пазар. На срещата беше представен анализ на ситуацията в региона, обосновка за нуждите от развитието на приемната грижа. Бяха уточнени ролите и отговорностите на екипите при работата по приемна грижа и бе избрана работна група, която да разработи и предложи Проект за областен план за развитието на социалната услуга приемна грижа. Работната група заседава на 26 март. Бяха формулирани целите, задачите и основните дейности, които ще бъдат включени в Областния план за развитието на услугата приемна грижа. Следващото заседание на партньорите е насрочено за 13 април, когато се очаква Проекта за областен план за развитието на социалната услуга приемна грижа да бъде обсъден и приет.