Събития

Кратък отчет за дейността на Институт по социални дейности и практики за 2009г.
Кратък отчет за дейността на Институт по социални дейности и практики за 2009г. На 18.05.2010г. се състоя Годишно отчетно събрание на членовете на Управителния съвет на Сдружение,,Институт по социални дейности и практики''. Направи се отчет на дейността на института за 2009г. Прелагаме Ви да видите част от отчетния доклад. За повече информация вижте в отчетни доклади - резюме. През 2009 година Сдружението продължи да развива и разширява социалните услуги в Комплексите за социални услуги за деца и семейства в градовете Пазарджик и Шумен, като доставчик на услуги за деца и семейства. Удовлетвореност в дейността по предоставяне на услуги през годината получихме след спечелен конкурс пред Столична Община за предоставяне и управление на социалните услуги в Центъра за обществена подкрепа гр. София, който през март 2007 година Сдружение „Институт по социални дейности и практики" изгради по Проект „Друго пространство за децата от дома". Сдружението положи много усилия за сформиране и специализиране на екипа, в резултат на което за шестмесечния период, социалните услуги намериха много добър прием, не само за децата от Дома за деца „П.Р. Славейков", но и сред общността в столицата. В трите Центъра за обществена подкрепа в градовете Шумен, Пазарджик и София подкрепа получиха 1033 деца и родители, които са с 20% повече от клиентите през 2008 година. Над 550 деца и възрастни са насочени за училищна подкрепа и придружаване, за превенция на асоциално поведение, повишаване на родителски капацитет с направление и заповеди от Отделите за закрила на детето и ползваха услугите КСУДС и ЦОП. Доброволни клиенти са 483 – деца и родители, подкрепени в различни групови програми. Центровете за Спешен прием в Шумен и Пазарджик продължиха активната си работа за подкрепа на деца в риск, без държавно финансиране в рамките на собствения ресурс и гъвкаво ползване на финансовите ресурси от другите дейности. Основни ползватели на услугата бяха деца жертви на насилие -74 деца. Някои от тях бяха придружени от майки, жертви на домашно насилие. Специалисти от Сдружението осъществиха специализирана подкрепа и подготовка на 15 деца. В градовете Шумен и Пазарджик се сформираха мултидисциплинарни екипи за работа по превенция на детския труд и просията на деца.Директна подкрепа – закупуване на ученически пособия и дрехи - се направи на 185 деца, при които предотвратихме отпадане от образователната система. През 2009 година в страната има 270 утвърдени приемни семейства, с 50 от които работят специалистите на ИСДП. Общо 87 са потребителите на социалната услуга приемна грижа, участвали в специализирано модулно обучение, в групи за самопомощ и подкрепени в процеса на отглеждане на деца. През 2009 година ДАЗД извърши проверка в КСУДС Шумен относно, спазване на стандартите за социални услуги за деца. Заключенията в Доклада обобщават: «качеството на предоставените социални услуги са на високо професионално ниво». Същата оценка получихме и през 2008 година след проверка на социалните услуги в КСУДС Пазарджик. Допълнително финансиране за социалните услуги в градовете Шумен, Пазарджик и София на обща стойност 153 074 лв. от реализираните проекти, чрез които осигурихме: За ЦОП – София – 59 186 лв. За КСУДС - Пазарджик – 15 054 лв. За КСУДС Шумен - 78 834лв.
Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти
Член на екипа на ИСДП участва като представител на Eurochild в обучение за национални експерти На 20 и 21 ви май в гр.Прага, Чехия се проведе обучение на 23 национални експерта в рамките на проект „Children's Rights for All". Проектът се реализира от европейската неправителствена организация Inclusion Europe - Европейска Асоциация на организациите на лица с интелектуални затруднения и техните семейства, в партньорство с Charles University - Прага и Eurochild. Стартира през декември 2009 г. и в рамките на две години ще анализира изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето от гледна точка на децата с интелектуални затруднения чрез провеждане на изследвания в страните-членки на Европейския съюз. Ролята на националните експерти – по един от всяка страна членка /избрани чрез предварителен конкурс/ е да изготвят национални доклади, които ще служат за основа на Европейски сравнителен доклад, представящ ситуацията на нивото на Общността. Националните доклади на експертите ще бъдат изготвени в съответствие със специално разработена за проекта методология на изследване, представена на двудневната среща в Прага. Като резултат Inclusion Europe и Eurochild, съвместно с националните експерти, ще разработят и препоръки по отношение на политиките на национално и европейско ниво, за да се постигне по-пълно прилагане на Конвенцията за правата на детето. Европейският сравнителен доклад, както и препоръките, ще бъдат представени на Европейска конференция за правата на децата в края на 2011година. Очаква се в събитието да се включат близо 200 участници, сред които и членове на Европейската комисия и Европейския парламент, представители на неправителствени организации, международни експерти и заинтересовани страни.
Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители
Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители Нови девет семейства от Шумен избраха мисията на приемни родители.  Да станат приемно семейство избраха нови девет семейства от Област Шумен. От 17 до 21 май те преминават обучение в Областния център по приемна грижа.   Седем от семействата са насочени за обучение с направление от Дирекция „Социално подпомагане" - Шумен, а две семейства от Дирекция „Социално подпомагане" - Велики Преслав. В първият етап от обучението са включени теми свързани със спецификата на социалната услуга приемна грижа, задачите на приемните родители; целевите групи деца и родители, които имат нужда от подкрепата на приемни семейства; основните етапи от развитието на детето; изграждане на умения за безопасна грижа за приемното дете; основни права и закрила на детето; насилие на детето и видовете малтретиране. Вторият етап от обучението засегна теми, включени в Програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство – специализирана грижа при настаняване на дете в риск от 0 до 3 години; специализирана грижа при настаняване на дете с увреждане; специализиран грижа, предоставяне на дете жертва на насилие или трафик и грижа за дете при режим на спешно настаняване. Областния център по приемна грижа в Шумен /ОЦПГ/ е създаден в рамките на Проект „Разширяване на приемната грижа в България". Изпълнението на проекта е поето съвместно от Сдружение Институт по социални дейности и практики и Международна социална служба – България и се финансира от УНИЦЕФ. Проектът се реализира чрез надграждане на съществуващите местни ресурси, като за целта се използва базата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Шумен. Областния център по Приемна грижа е на адрес: град Шумен, улица „Беласица" № 11, телефонът за повече информация е 054/850 777 ; 054/800 430