Събития

Проведе се обучение в Благоевград на кандидати за професионални приемни семейства
Проведе се обучение в Благоевград на кандидати за професионални приемни семейства На 30-31 март и 8-9 април в гр. Благоевград социални работници от ИСДП- Областният център по приемна грижа – София проведоха обучение на кандидати за професионални приемни семейства.   В обучението взеха участие четирима кандидати за професионални приемни родители. Един от участниците е утвърдено приемно семейство, поради което за него обучението беше подържащо. На 30 и 31 март клиентите преминаха базовото обучение на приемни родители, което включва теми, свързани със спецификата на социалната услуга „Приемна грижа" и задачите на приемните родители. На 8 и 9 април занятията бяха специализирани, за получаване на допълнителна квалификация на кандидатите за професионалени приемени семейства. Всеки един от участниците получи сертификат за преминато обучение. Обучителите използваха интерактивни методи, които включват ролеви и преживелищни игри, работа по казуси, дискусии и лекции. Обратната връзка от клиентите е положителна, надяваме се съвсем скоро семействата да бъдат утвърдени и да се грижат за деца, нуждаещи се от приемна грижа.
Работни срещи във връзка с приемната грижа в Област Шумен
Работни срещи във връзка с приемната грижа в Област Шумен Директорът на Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Шумен и ръководителя на Областния център по приемна грижа започнаха поредица от работни срещи с кметове на Общини от Област Шумен.   На среща с кметовете на населени места от Общините Смядово, Върбица, Венец и Велики Преслав беше представена социалната услуга Приемна грижа, като една от добрите алтернативи за деца и семейства в риск. Беше поставен акцент върху важната роля, която имат кметовете през различните етапи от работата по социалната услуга. Взаимодействието и партньорството между представителите на отделните институции – кметове, социални работници, приемни родители бяха определени като водещи за развитието на приемната грижа в Областта. Срещите се провеждат по договорен график през месеците март и април, 2010 година. На снимката – среща с кметовете от Община Велики Преслав. ocpg_shumen@abv.bg www.priemime.bg
Среща между директорите на ДСП-област Шумен
Среща между директорите на ДСП-област Шумен По покана на Регионална дирекция „Социално подпомагане" – Шумен, на 19 март 2010 година се състоя работна среща между Директорите на Дирекции „Социално подпомагане" от Общините Шумен, Венец, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново, Директорът на КСУДС, ръководителя на екипа на Областния център по приемна грижа и Ръководителя на SOS Жени и деца преживели насилие гр. Нови пазар. На срещата беше представен анализ на ситуацията в региона, обосновка за нуждите от развитието на приемната грижа. Бяха уточнени ролите и отговорностите на екипите при работата по приемна грижа и бе избрана работна група, която да разработи и предложи Проект за областен план за развитието на социалната услуга приемна грижа. Работната група заседава на 26 март. Бяха формулирани целите, задачите и основните дейности, които ще бъдат включени в Областния план за развитието на услугата приемна грижа. Следващото заседание на партньорите е насрочено за 13 април, когато се очаква Проекта за областен план за развитието на социалната услуга приемна грижа да бъде обсъден и приет.
Сдружение ИСДП изпрати становището си относно практиката на системата за закрила на детето
Сдружение ИСДП изпрати становището си относно практиката на системата за закрила на детето СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ   Относно: практиката на системата за закрила на детето във връзка с промените в Семейния кодекс от 2009 г., касаещи Глава осма „Осиновяване", която поставя в риск правата на детето.Екипът на сдружение Институт по социални дейности и практики изразява своето безпокойство за начина, по който се прилагат измененията в Семейния кодекс, насочени към по-добра защита на правата на децата и преди всичко на правото им на живот в семейна среда. По наши наблюдения основата дейност на ОЗД се изразява в писмено информиране на родителите на децата, настанени в институция за промените в Семейния кодекс /чл. 93, ал.1 и ал.2/[1] относно възможното им осиновяване. Смятаме, че по този начин не се постига тяхното мотивиране за промяна в ситуацията на децата и за възможност за реинтегриране, какъвто е смисълът на измененията. От друга страна вписването на децата в Регистъра за осиновяване не решава житейската ситуация на по-голямата част от тях. В действителност голяма част от децата, и след вписването им в Регистъра до навършване на пълнолетие ще останат в институция. Становището на сдружение ИСДП е, че в най-добър интерес на детето е то да бъде отглеждано в семейство. Считаме, че едновременно с информирането на семействата за последиците е необходимо да стартира и интензивна работа за подкрепа на родното семейството чрез мобилизиране на всички социални ресурси като социално подпомагане, социални услуги, мерки за заетост и други. Само по този начин ще има сигурност, че е в най-добър интерес на детето да бъде предоставено за осиновяване, независимо от съгласието на родителите му. С оглед гарантиране на правата на детето и защита на най-добрия интерес на детето бихме искали да дадем следните предложения.: Социалната работа със семействата да стартира в момента на настаняване на детето в институция, като в рамките на плана за действие се разработва интензивен план за подкрепа на семейството през периода от шест месеца. За реализиране на този интензивен план да бъдат привлечени доставчиците на социални услуги, НПО и другите партньори от централната и местна власт.По отношение на настанените в алтерантивна грижа (специализирани институции, ЦНСТ, приемна грижа, близки и роднини,) социалната работа със семейството да стартира едновременно с информирането му за последиците от измененията в семейния кодекс.Да се окаже подкрепа на семействата чрез насочване към подходящи мерки и услуги, съобразно нуждите към: Социално подпомагане, Социална закрила, Доставчици на социални услуги.[1] Чл. 93. (1) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин.(2) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато детето е настанено в специализирана институция и родителят в срок до 6 месеца от датата на настаняването по административен ред съгласно Закона за закрила на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката и връщане на детето или настаняването му в семейство на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето. Искането може да бъде направено и в производството за настаняване по съдебен ред, образувано съгласно Закона за закрила на детето.(3) В случаите по ал. 1 родителят се призовава, за да бъде изслушан от съда. pismo_asp1.doc  
Среща с педагогическите съветници на територията на гр. Пазарджик
Среща с педагогическите съветници на територията на гр. Пазарджик На 24.03.2010 се проведе първата работна среща за 2010г. с педагогическите съветници на територията на град Пазарджик. Срещата стартира с представяне на участниците. След това водещите представиха целта на тази среща – изграждане на работна мрежа с педагогическите съветници с цел сътрудничество при работа с деца в риск, както и поставяне на актуални проблеми при образованието и възпитанието на децата. На срещата беше обсъдено съвместните дейности, които биха могли да се реализират с цел превенция на отпадане от училище на децата. Бяха представени две от организираните дейности на КСУДС – лаборатория и информационни срещи, както и механизма на тяхното организиране и провеждане. Някой от педагогическите съветници споделиха, че лабораторията би била полезна, ако те имат затруднения при работата по случай. На срещата беше обсъдено също и необходимостта от присъствие на представители на О"ЗД" Пазарджик, с цел да се подобрява координацията при работата по случай. Също така се представиха и услугите, които предоставяме за родители, както и груповите програми.